§ 3. Myndighet

§ 3. Myndighet

2. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter jernbaneloven § 11, og får den myndighet som tilligger departementet i jernbaneloven § 11 syvende ledd til å tilbakekalle tillatelser gitt i medhold av loven ved brudd på vilkår og krav som gjelder for virksomheten.
3. Statens jernbanetilsyn utsteder lisens, sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning etter jernbaneloven § 6.