Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

1. Denne forskriften gjelder
 1. a.
  lisens for jernbaneforetak
 2. b.
  sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak for å drive gods- og/eller persontransport på jernbanenettet og tilknyttede spor
 3. c.
  sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvalter for å drive jernbaneinfrastruktur
 4. d.
  tilgang til opplæringsfasiliteter for jernbaneforetak
 5. e.
  sikkerhetstilsyn med jernbanen
 6. f.
  nasjonale sikkerhetsregler.
2. Forskriften får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.

§ 2. Definisjoner

§ 2. Definisjoner

I forskriften her forstås med
 1. a.
  Jernbanenett: hele jernbaneinfrastrukturen som forvaltes av en infrastrukturforvalter
 2. b.
  Jernbaneforetak: ethvert offentlig eller privat foretak som har som hovedvirksomhet å yte tjenester for transport av gods og/eller passasjerer med jernbane, der foretaket forplikter seg til å sørge for trekkraften, herunder foretak som bare sørger for trekkraften
 3. c.
  Infrastrukturforvalter: ethvert organ eller foretak som er ansvarlig særlig for å opprette, forvalte og vedlikeholde jernbaneinfrastruktur, herunder trafikkstyring og styring, kontroll og signal. Infrastrukturforvalters oppgaver på et nett eller en del av et nett kan tildeles forskjellige organer eller foretak
 4. d.
  Sikkerhetsstyringssystem: organisasjon og systemer opprettet av en infrastrukturforvalter eller et jernbaneforetak med henblikk på sikker forvaltning av deres virksomhet
 5. e.
  Lisens: en autorisasjon utstedt av en lisensutstedende myndighet til et foretak, som viser at foretaket er kvalifisert til å yte jernbanetjenester som jernbaneforetak.

§ 3. Myndighet

§ 3. Myndighet

2. Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter jernbaneloven § 11, og får den myndighet som tilligger departementet i jernbaneloven § 11 syvende ledd til å tilbakekalle tillatelser gitt i medhold av loven ved brudd på vilkår og krav som gjelder for virksomheten.
3. Statens jernbanetilsyn utsteder lisens, sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning etter jernbaneloven § 6.

§ 4. Ansvaret for virksomheten og sikker drift av jernbanesystemet

§ 4. Ansvaret for virksomheten og sikker drift av jernbanesystemet

1. Ansvaret for virksomheten ligger hos den som innehar lisensen og sikkerhetssertifikatet eller sikkerhetsgodkjenningen. Ansvaret omfatter blant annet at virksomheten drives innenfor akseptabel risiko, å gjennomføre nødvendige tiltak for å kontrollere risiko, nødvendig samarbeid med infrastrukturforvalter eller andre jernbaneforetak og at vilkårene som er satt for virksomheten i eller i medhold av lov er oppfylt.
2. Jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere er ansvarlig overfor brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sikker drift av sin del av jernbanesystemet. Produsenter, vedlikeholdsleverandører, innehavere, tjenesteleverandører og innkjøpere er ansvarlig for å sikre at utstyr og tjenester de leverer oppfyller de kravene og bruksbetingelsene som er spesifisert, slik at de kan tas i bruk av jernbaneforetak og infrastrukturforvaltere på en sikker måte.

§ 5. Forbud mot overdragelse

§ 5. Forbud mot overdragelse

Lisens, sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.