§ 1. Virkeområde

§ 1. Virkeområde

1. Denne forskriften gjelder
 1. a.
  lisens for jernbaneforetak
 2. b.
  sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak for å drive gods- og/eller persontransport på jernbanenettet og tilknyttede spor
 3. c.
  sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvalter for å drive jernbaneinfrastruktur
 4. d.
  tilgang til opplæringsfasiliteter for jernbaneforetak
 5. e.
  sikkerhetstilsyn med jernbanen
 6. f.
  nasjonale sikkerhetsregler.
2. Forskriften får ikke anvendelse på sporvei, tunnelbane, godsbane, museumsbane og lignende jernbanesystemer.