§ 12-6. Evakuering

§ 12-6. Evakuering

Kjøretøy skal være utformet slik at evakuering og selvberging kan skje i tilfelle brann og andre ulykker. Det skal legges til rette for at redningspersonell kan drive effektivt redningsarbeid, herunder av personer med nedsatt funksjonsevne. Nødutganger og rømningsveier skal være plassert, dimensjonert og merket slik at evakuering kan foretas på en forsvarlig måte.
Kjøretøy skal ha nødutstyr om bord tilpasset kjøretøyets bruk. Nødutstyr og plassering av dette skal være merket.
Kjøretøy skal ha nødlys.

Første ledd:

Utformingen av kjøretøyet med hensyn til evakuering skal være basert på risikovurderinger, se § 6-1. Risikovurderingene må ta hensyn til alle scenarier som kan påregnes, herunder evakuering ved brann i eller utenfor kjøretøyet, og evakuering etter avsporinger.

Annet ledd:

Med nødutstyr menes utstyr som enkelt nødverktøy, brannslukkingsutstyr, førstehjelpsutstyr og lykt. Omfanget av nødutstyret må være basert på risikovurderinger. Risikovurderingene må omfatte alle scenarier som kan påregnes.

Tredje ledd:

Dimensjoneringen av nødlyset må være basert på risikovurderinger, se § 6-1. Risikovurderingene må omfatte alle scenarier som kan påregnes, herunder fastkjøring i snø på utilgjengelige steder.