Til startsiden

Kapittel III. Underretning og varsel til parter og myndigheter mv.

§ 9. Rettigheter for dem saken angår

§ 9. Rettigheter for dem saken angår

Undersøkelsesmyndigheten fastsetter nærmere hvordan underretning om undersøkelse etter jernbaneundersøkelsesloven § 16 skal gjennomføres. Berørte nevnt i jernbaneundersøkelsesloven § 16 skal gjøres kjent med sine rettigheter og at de kan anmode om å få utkast til rapport til uttalelse i henhold til jernbaneundersøkelsesloven § 20.

§ 10. Varsling til tilsynsmyndigheten

§ 10. Varsling til tilsynsmyndigheten

Undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten når den igangsetter undersøkelse av jernbaneulykker eller alvorlige jernbanehendelser.

§ 11. (Underretning til byrået)

§ 11. (Underretning til byrået)

Innen en uke etter at det er truffet beslutning om å innlede en undersøkelse, skal undersøkelsesmyndigheten underrette byrået om dette. Underretningen skal angi dag, tidspunkt og sted for jernbaneulykken eller jernbanehendelsen samt dens art og konsekvenser med hensyn til drepte, skadede og materielle skader.