§ 12-4. Økonomisk evne

§ 12-4. Økonomisk evne

(1) Jernbaneforetaket må ha tilfredsstillende økonomisk evne.
(2) Kravet til økonomisk evne er oppfylt når jernbaneforetaket kan godtgjøre at det i et tidsrom på tolv måneder kan oppfylle sine løpende og potensielle forpliktelser, vurdert på et realistisk grunnlag. Kravet er ikke oppfylt dersom jenbaneforetaket som følge av sin virksomhet gjentatte ganger eller i betydelig grad skylder et større beløp skatt eller sosiale avgifter.
(3) For å dokumentere at kravet til økonomisk evne er oppfylt, må jernbaneforetaket fremlegge årsregnskap eller, dersom dette ikke er mulig, årsbalansen.
(4) Jernbaneforetaket må videre fremlegge opplysninger om følgende forhold:
 1. a.
  disponible midler, herunder tilgodehavende i bank, bevilget kassakreditt og lån
 2. b.
  kapital og aktiva som kan stilles som sikkerhet
 3. c.
  driftskapital
 4. d.
  relevante kostnader, herunder anskaffelseskostnader og à kontobetalinger i forbindelse med kjøretøy, grunn, bygninger, anlegg og rullende materiell
 5. e.
  kostnader som påhviler jernbaneforetakets aktiva
 6. f.
  skatter og trygdeavgifter.
(5) Opplysningene skal dokumenteres gjennom en revisjonsberetning og egnet dokumentasjon fra bank, revisor eller autorisert regnskapsfører.
(6) Det skal fremlegges attest for skatt og merverdiavgift.