§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dl (kommisjonsbeslutning 2012/757/EU om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «Drift og trafikkstyring» i Den europeiske unions jernbanesystem og om endring av kommisjonsbeslutning 2007/756/EF som endret ved kommisjonsbeslutning 2013/710/EU, kommisjonsforordning (EU) 2015/995 og kommisjonsbeslutning (EU) 2020/783) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.