§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 6. juni 2008 nr. 550 om gjennomføring av vedtak 2007/756/EF av 9. november 2007 om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale vognregisteret fastsatt i artikkel 14 nr. 4 og 5 i direktiv 96/48/EF og direktiv 2001/16/EF.