Til startsiden

Kapittel 3. Krav til drift, driftskontroller og vedlikehold

§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

§ 3-1. Generelle krav til driftspersonellet

Driftspersonellet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter, erfaring og personlige egenskaper for de oppgaver som skal utføres. Personell som utfører arbeid som medfører kommunikasjon med brukere eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.
Dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i denne forskriften må driftspersonell være minst 18 år.

§ 3-2. Driftsleder

§ 3-2. Driftsleder

Virksomheten skal ha driftsleder. Driftsleder må være minst 20 år. Statens jernbanetilsyn skal trekke tilbake driftstillatelsen dersom virksomheten ikke lenger har driftsleder.
Ved skifte av driftsleder plikter virksomheten å sende skriftlig melding til Statens jernbanetilsyn om skiftet, navn på ny driftsleder og tidspunkt for iverksettelse av skiftet.
Driftslederen skal være faglig kvalifisert og ha de nødvendige personlige egenskaper og erfaring som er nødvendig for den daglige drift og vedlikehold. Statens jernbanetilsyn kan fastsette krav til sertifisering av driftsleder. Krav til opplæring, eksamen, erfaring og egenskaper for å oppnå sertifisering fastsettes av Statens jernbanetilsyn.
Driftsleder skal gis myndighet til å treffe tiltak som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold. Driftsleder plikter å stanse drift av fornøyelsesinnretning dersom sikkerhetsmessige hensyn tilsier det.

§ 3-3. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretning

§ 3-3. Bemanningskrav for fornøyelsesinnretning

Den enkelte innretning skal ha tilstrekkelig antall kvalifisert driftspersonell til stede. Driftspersonellet skal være over 18 år. For enkle fornøyelsesinnretninger er aldersgrensen 16 år.

§ 3-4. Driftspersonellets oppgaver

§ 3-4. Driftspersonellets oppgaver

Driftspersonellet skal sørge for at innretningen drives på en sikker måte. Dersom farlige situasjoner oppstår skal driftspersonellet stanse innretningen eller på annen måte gripe inn for å hindre skade.

§ 3-5. Driftskontroll

§ 3-5. Driftskontroll

Før en innretning tas i bruk for publikum, skal det føres nødvendig kontroll med at den er i driftssikker stand og at alle sikkerhetsfunksjoner virker som de skal.
Det skal føres kontroll av innretningen under drift.
Når driften er avsluttet skal det kontrolleres at alle brukere har forlatt innretningen.
Innretningen skal være avlåst når den ikke er i bruk. Dersom innretningen ikke kan avlåses skal det være tydelig skiltet at innretningen er stengt.
Ved ulykker, alvorlige hendelser eller annen uforutsett driftsstans, skal innretningen undersøkes for å fastslå at den er sikker, før den tas i bruk på nytt.

§ 3-6. Vedlikehold

§ 3-6. Vedlikehold

Virksomheten skal ha rutiner for vedlikehold av innretningen. Vedlikeholdsarbeidet skal utføres av kvalifisert personell. Vedlikeholdet skal være lagt opp slik at det forebygger uhell og unormal slitasje. Ved bruk av innretningen i forbindelse med normal funksjonsprøving, prøvekjøring eller andre typer kontroll, hvor sikkerheten ved innretningen kan være redusert, skal den ikke være tilgjengelig for publikum.
Rutinene skal beskrive forsvarlig periodisk kontroll.
For innretninger hvor det foreligger beskrivelse av vedlikeholdet fra leverandøren, skal denne beskrivelsen følges. I tillegg skal virksomheten vurdere behov for ytterligere vedlikehold eller kortere intervaller enn det leverandøren har anbefalt.
For innretninger hvor det ikke foreligger beskrivelse av vedlikehold og intervaller fra leverandøren skal det gjennomføres daglige, ukentlige og årlige kontroller. Hovedrevisjon skal minst utføres hvert femte år.
Det skal fortløpende dokumenteres hvilket vedlikehold som utføres.

§ 3-7. Skilting

§ 3-7. Skilting

Ved innretningen skal det være tydelige skilt med kortfattede instruksjoner om hvordan brukerne skal forholde seg, herunder eventuelle helsemessige begrensninger for å benytte innretningen.