§ 2-2. Driftstillatelse og varsel ved endringer av betydning for driftstillatelsen

§ 2-2. Driftstillatelse og varsel ved endringer av betydning for driftstillatelsen

Drift av fornøyelsesinnretning krever driftstillatelse. Statens jernbanetilsyn gir driftstillatelse etter at søker har godtgjort at alle tekniske og driftsmessige krav er oppfylt.
Flytting av ikke-mobile fornøyelsesinnretninger krever ny driftstillatelse. Ved andre endringer av fornøyelsesinnretninger, skal dette meldes skriftlig til Statens jernbanetilsyn som skal vurdere om endringen er av en slik art at det er nødvendig å søke om ny driftstillatelse.
Innretningen skal være merket med innretningsnummer fra Statens jernbanetilsyn.