Begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Forklaringen gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet, sporvei, tunnelbane, forstadsbane, museumsbane, privat sidespor og godsbane.

I definisjonene brukes skjønnsmessige ord og uttrykk, for eksempel «betydelig» og «litt andre omstendigheter». Det fører til at virksomhetene klassifiserer ulykker og hendelser forskjellig. For oss gir det ekstraarbeid og usikkerhet når vi sammenstiller statistikk. Vi vil derfor forklare hva som ligger i begrepene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse. Ved å sette konkrete rammer for når en ulykke eller hendelse havner i en kategori, skal klassifisering bli enklere.

Forklaringen baserer seg på vedlegg I, tilleggets punkt 1.2, 1.3, 1.18 og 1.19, i sikkerhetsforskriften, som danner grenseverdiene for begrepet jernbaneulykke. Bakgrunnen for presiseringen er at begrepsbruken i Norge skal være transparent og sammenliknbar med europeisk statistikk.

Bestemmelser

Jernbaneundersøkelsesloven §§ 5 første ledd, 6 tredje ledd og 7 første ledd

§ 5 Definisjoner

I loven her forstås med:

  1. Jernbaneulykke: En uønsket eller utilsiktet plutselig begivenhet eller en bestemt rekke slike begivenheter som har skadelige følger, herunder som medfører at noen dør eller blir alvorlig skadet, som medfører betydelig skade på jernbanemateriell, på kjørevei, på eiendom utenfor jernbanen eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.
  2. Jernbanehendelse: Enhver annen uønsket begivenhet enn en jernbaneulykke, som har sammenheng med jernbanedriften, og som innvirker på driftssikkerheten.
  3. Alvorlig jernbanehendelse: En uønsket begivenhet som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en jernbaneulykke.

§ 6 Varslingsplikt av jernbaneulykker, tredje ledd

Når nærmeste trafikkstyringsenhet, nærmeste politimyndighet eller Hovedredningssentralen mottar varsel om en jernbaneulykke, skal instansen straks varsle de andre instansene som er nevnt, samt gi varsel til undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten. Dette gjelder likevel ikke dersom instansen er kjent med at varsel allerede er gitt.

§ 7 Varslingsplikt av alvorlige jernbanehendelser, første ledd

Inntreffer det en alvorlig jernbanehendelse, skal den som driver jernbanevirksomhet straks varsle undersøkelsesmyndigheten om hendelsen. Undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten.

Varslings- og rapporteringsforskriften §§ 5, 6 og 9

§ 5 Rapportering av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse skriftlig til både undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten så snart som mulig og senest innen 72 timer. Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og undersøkelsesmyndigheten i fellesskap.

§ 6 Rapportering av jernbanehendelse

Jernbanevirksomheten skal rapportere jernbanehendelse til tilsynsmyndigheten innen 8 dager.

Rapportering kan skje elektronisk.

Rapportering av jernbanehendelser skal skje på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten.

§ 9 Unntak

Undersøkelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheten kan innenfor sitt ansvarsområde gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften, dersom dette vil føre til en mer hensiktsmessig rapportering eller dersom særlige forhold tilsier det.

Kommentarer:

Vi kan etter søknad gi unntak om å rapportere jernbanehendelser innen åtte dager slik at virksomhetene kan rapportere alle hendelser én gang pr. uke.

Sikkerhetsforskriften og kravforskriften

Definisjonene i forskriftene er på linje med definisjonen i jernbaneundersøkelsesloven med unntak for at «begivenhet» er byttet ut med «hendelse» av språklige grunner. Dette endrer ikke realitetene.

Forklaring av begrepene «jernbaneulykke», «alvorlig jernbanehendelse» og «jernbanehendelse»

For å gjøre det enklere å klassifisere i kategoriene jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse, gir vi nedenfor utfyllende kommentarer til begrepene. Da blir klassifiseringen tilsvarende for den fortløpende rapporteringen og den årlige rapporteringen i henhold til sikkerhetsforskriften og kravforskriften

Jernbaneulykke

Med jernbaneulykke menes en hendelse som forårsaker død eller alvorlig personskade eller, betydelig skade på materiell, spor, andre installasjoner eller ytre miljø, eller omfattende trafikkforstyrrelser (konsekvenser av ulykken). Faktisk skade og skadepotensialet er betydelig.

  • Med «død» menes at noen omkommer umiddelbart eller innenfor 30 dager som følge av hendelsen.
  • Med «alvorlig skadet» menes personskade som fører til sykehusinnleggelse i mer enn 24 timer.
  • Med «betydelig skade» menes materielle skader eller skader på miljø mm. for mer enn 150.000 euro, cirka 1 300 000 norske kroner.
  • Hendelser som forårsaker stans i togtrafikken på en strekning i seks timer eller mer skal karakteriseres som en jernbaneulykke.

Alvorlig jernbanehendelse

Alvorlig jernbanehendelse er en hendelse, som under litt andre omstendigheter kunne ført til en jernbaneulykke.

Med «litt andre omstendigheter» menes når bare tilfeldigheter forhindret at dette kunne ha utviklet seg til en jernbaneulykke. Det er sannsynlig skadepotensial (utfall) som er relevant, ikke hva som i verste fall kunne ha skjedd.

Jernbanehendelse

Jernbanehendelser er enhver annen hendelse som innvirker på sikkerheten, men som ikke har skadepotensial som en jernbaneulykke, og som heller ikke under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en jernbaneulykke.

Dette omfatter blant annet hendelser som:

  • personskader med kortere sykehusinnleggelse enn 24 timer, og som ikke hadde potensial til å utvikle seg til en hendelse med personskader med mer en 24 timers sykehusinnleggelse
  • materielle skader eller skade på miljø mv, med mindre økonomisk konsekvens enn 150 000 euro (cirka 1 300 000 norske kroner), og som ikke hadde potensial til å utvikle seg til hendelse med økonomisk konsekvens mer enn 150 000 euro (cirka 1 300 000 norske kroner)
  • hendelser som forårsaker mindre enn seks timers stans i trafikken på en strekning, og som ikke hadde potensial til å utvikle seg til hendelse med mer enn seks timers stans i trafikken på en strekning.

Med «sammenheng med jernbanedriften» menes alle hendelser som kan knyttes til driften av jernbanen, blant annet togframføring, infrastruktur, skifting, kjøring av arbeidstog, av- og påstigning.

Med «driftssikkerheten» menes sikkerhet for personer, materiell eller miljø i forbindelse med jernbanedriften.

Generelle merknader

Både hendelser som innebærer liten skade og hendelser som (kun) har lite skadepotensial skal rapporteres som jernbanehendelse til oss.

Dersom vurderingen av skadepotensialet indikerer at det ikke var større skadepotensial enn den skaden som faktisk oppstod, skal skadepotensialet settes lik skaden. Selv om en hendelse ledet til en stor skade, må det vurderes om det er potensial for enda større skade og/eller andre skader som følge av hendelsen.