Aktivitetsprogram 2024 for jernbane

Temaer og virksomheter SJT skal føre tilsyn med i 2024.

SJT vurderer tilsyn og andre aktiviteter basert på et dynamisk risikobilde. Dette skal gi et godt og systematisk grunnlag for en risikobasert prioritering av aktiviteter. Risikobildet baserer seg på en rekke kvantitative og kvalitative kilder.

Prioriterte områder for 2024

Planoverganger

Vi skal blant følge opp:

 • usikrede planoverganger
 • handling fra tredjepersoner
 • midlertidige unntak
 • Bane NORs systematiske oppfølging av uønskede hendelser og planoverganger

Kritisk infrastruktur

Vi skal blant annet se på:

 • klimatilpasninger
 • vedlikehold
 • leverandørstyring
 • oppfølging av hendelser
 • feil og mangler i infrastrukturen som påvirker beredskapen

Manglende etterlevelse av regelverk og oppfølging

Tilsyn innen dette temaet vil først og fremst være oppfølging av tilsyn som ble gjennomført i 2023 hvor det fortsatt gjenstår arbeid hos virksomhetene. Men det vil også gjelde for noen nye tilsyn. Vi skal blant annet følge opp:

 • uønskede hendelser
 • risikovurderinger
 • målstyring

Digital sikkerhet

Vi skal blant annet se på:

 • programvare i fastmonterte togradioer
 • forebygging av hendelser
 • leverandørstyring
 • risikovurderinger, sikringsrisikovurderinger
 • sikkerhet og sikring
 • barrierestyring av kontrollmekanismer
 • kompetanse og opplæring
 • innrapporterte hendelser knyttet mot topphendelser
 • penetrasjonstester

Jernbanepassasjerrettigheter

Vi skal blant annet se på:

 • etterlevelse
 • dokumenttilsyn
 • skjemaløsning (i gjennomføringen)

Virksomhet

Tema

Aktivitet

Når

OnRail

Oppfølging av tidligere tilsyn innen sikring og sikkerhet

Oppfølgingsmøte gjennomført 10. januar; avtalt nytt møte i Q2 2024

Pågående

Grenland Rail

Oppfølging av tidligere tilsyn innen sikkerhet

Oppfølging

Pågående

BLS

Oppstart av ny trafikk

Dokumenttilsyn

Pågående

CargoNet

Uønskede hendelser – varslet for 2022 og opplegg klart

Revisjon

Pågående

Bane NOR

 • Vedlikehold
 • Leverandørstyring
  • Oppfølging av tilsyn uke 36 2023

Oppfølging

Pågående

Rail Care T

 

Observatør tilsyn Transportstyrelsen

Pågående

 

Skriftlig veileder

Leverandørstyring

Q1, Q2

 

Skriftlig veileder

Beredskap

Q1, Q2

 

Skriftlig veileder

Digital sikkerhet

Q1, Q2

Alle jernbanevirksomheter

Forsikringsdekning

Dokumenttilsyn

Q1

Rail Care T

Sikring – struktur i og etterlevelse av styringssystemet

Dokumenttilsyn med eventuelt etterfølgende tilsynsmøte

Q1

Tide Buss og Bane

 • Bekymrings-
  meldinger
 • Arbeidsforhold
 • Tilrettelegging for sikker jobbutførelse
  • Samarbeid med Arbeidstilsynet

Revisjon

Q2

Certifier HHC/DRS

DeBo

Vurdere om forutsetningene for utpeking er til stede; arbeidsmaskiner

Q2

 

Markedstilsyn

Utvikle strategi

Q2

SINTEF

NoBo

Koordineres med Norsk Akkreditering.
ERA stiller også.

Q2

LKAB MTAB

Nytt felles
sikkerhetssertifikat
(samordnet med Sverige og Danmark)

Revisjon

Q2

Boreal Transport Midt-Norge

Rapportering av hendelser

Revisjon

Q2

Sporveien T-banen

Rapportering av hendelser

Revisjon

Q2

 

Oppdatere veileder

Uønskede hendelser (avventer CSM ASLP)

Q3

Vygruppen

Nasjonal beredskap

Revisjon

Q3

Flere virksomheter

Nasjonal beredskap

Dokumenttilsyn

Q3

Grenland Rail

Nasjonal beredskap

Revisjon

Q3

TM Togdrift

Nytt felles
sikkerhetssertifikat

 • Digital sikkerhet
 • Etterlevelse av styringssystem for sikring
 • Nasjonal beredskap

Revisjon

Q3

Sporveien Trikken

Rapportering av hendelser

Revisjon

Q3

Borregård

 • Sidespor
 • Innspills-
  databasen
 • (Kritisk infrastruktur)
 

Q3

 

Passasjerrettigheter Dokumenttilsyn

Q3

Tilsyn med Bane NOR

Tema

Aktivitet

Når

Planoverganger

Ulike aktiviteter

Hele året

Vedlikehold og leverandørstyring

Oppfølging av tilsyn gjennomført i 2023

Oppfølging

Pågående

Tilsyn om sikker infrastruktur

 • ekstremvær
 • oppfølging av bruer

Revisjon

Pågående

ATC og barrierestyring

Oppfølging

Pågående

Evaluering av teknisk regelverk

Ulike aktiviteter

Pågående

Bane NOR Intern ASBO

 • kompetanse
 • avviksbehandling
 • habilitet

Revisjon

Pågående

Ledelsesmøte

 

Q2