Om tillatelser for jernbane

Virksomheter som skal operere i Norge må ha ulike typer tillatelser avhengig av om de skal drive på eller utenfor jernbanenettet.

Tillatelser på jernbanenettet

Lisens

Norske jernbaneforetak som skal trafikkere jernbanenettet må ha en lisens utstedt av oss i Statens jernbanetilsyn. For å få lisens må virksomheten oppfylle enkelte vilkår for vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet, samt forsikring eller garanti.

Eiere av jernbaneforetak må ha god vandel og ikke være slått konkurs. Er eieren en juridisk person må daglig leder oppfylle kravene. Den lisensutstedende myndigheten kan også kreve at andre personer i ledelsen oppfyller disse kravene.

For utenlandske jernbaneforetak som skal trafikkere jernbanenettet, er lisens utstedt i en annen EØS-stat eller Sveits gyldig i Norge.

Felles sikkerhetssertifikat

Søknader om felles sikkerhetssertifikat følger reglene i direktiv 2016/798 og EU-forordning 2018/763 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak.

Jernbaneforetakene skal gi beskjed til de relevante nasjonale sikkerhetsmyndighetene (SJT) minst to måneder før de starter ny jernbanetransport, slik at tilsyn kan planlegges. Jernbaneforetakene skal også legge fram en oversikt over personellkategorier og kjøretøytyper.

Om søknaden

Et felles sikkerhetssertifikat erstatter sikkerhetssertifikater del A og B. Søknad om felles sikkerhetssertifikat skal sendes gjennom Det europeiske jernbanebyråets (ERA) søknadsportal one-stop shop (OSS). Den første gangen et jernbaneforetak søker i OSS, må det søke som om det er en søknad om nytt sertifikat, selv om det gjelder fornyelse eller endring av sikkerhetssertifikat.

Dersom en søknad om et felles sikkerhetssertifikat dekker flere land, inkludert Norge, blir ERA definert som sikkerhetssertifiseringsorgan, men da med oss i Statens jernbanetilsyn som ansvarlig for å vurdere de nasjonale reglene. Dersom søknaden kun gjelder for Norge, kan søker velge oss som sikkerhetssertifiseringsorgan.

For å få utstedt sikkerhetssertifikat må jernbaneforetaket:

  • ha et sikkerhetsstyringssystem i samsvar med sikkerhetsforskriften
  • oppfylle kravene fastsatt i TSI-er, CSM-er og CST-er og i annet relevant regelverk til risikohåndtering og sikker ytelse av transporttjenester på jernbanenettet
  • oppfylle kravene fastsatt i de relevante nasjonale reglene

Veiledere

Nasjonal veileder for felles sikkerhetssertifikat PDF-symbol

Det europeiske jernbanebyråets søknadsveileder for tildeling av felles sikkerhetssertifikater papirbunkesymbol

Sikkerhetstillatelse for infrastrukturforvalter

Infrastrukturforvalteren på jernbanenettet må ha sikkerhetstillatelse utstedt av oss. Sikkerhetstillatelsen skal bekrefte aksept av infrastrukturforvalters sikkerhetsstyringssystem, og skal omfatte framgangsmåtene og bestemmelsene for å oppfylle kravene til sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen. Dette inkluderer, så langt det passer, vedlikehold og drift av trafikkstyrings- og signalsystemet.

For å få utstedt sikkerhetsgodkjenning må infrastrukturforvalteren:

  • ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i sikkerhetsforskriften
  • kunne oppfylle spesifikke krav som er nødvendige for sikker utforming, sikkert vedlikehold og sikker drift av jernbaneinfrastrukturen, samt vedlikehold og drift av system for trafikkstyring og signalgiving

Tillatelser utenfor jernbanenettet

T-bane, sporvei, museumsbane, sidespor og godsbane

Virksomheter som vil drive trafikkvirksomhet utenfor jernbanenettet må ha tillatelse utstedt av oss. Tillatelsesforskriften stiller flere krav, blant annet at virksomheten:

  • er etablert i Norge
  • har en eier med god vandel som ikke er slått konkurs
  • har tilfredsstillende økonomisk evne
  • har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i jernbanelovgivningen

Virksomheter som vil drive infrastruktur etter tillatelsesforskriften, må også ha tillatelse utstedt av oss. Kravene til denne tillatelsen er i hovedsak de samme som for trafikkvirksomhet.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde