Høring om sikringsforskrift

Høring åpnet: 17. desember 2014 – Høringsfrist: 06. februar 2015

Om høringen

Statens jernbanetilsyn sender med dette vedlagte utkast til sikringsforskrift på høring. Det vises i denne forbindelse også til våre dokumenter i forbindelse med avsluttet høring av 18.12.2013 om utkast til sikringsbestemmelser i sikkerhetsstyringsforskriften og om sikringsbestemmelser for tunnelbane i kravforskriften. Blant annet fordi det nå foreslås en egen sikringsforskrift, sender vi utkastet på ny høring.

I høringsbrevene om forslaget om å innlemme sikringsbestemmelser i
sikkerhetsstyringsforskriften og om sikringsbestemmelser for tunnelbane i kravforskriften, ba SJT høringsinstansene om å vurdere spesielt spørsmålet om det bør være en egen forskrift om sikring. Flertallet av instansene som avga høringsuttalelse og som omfattes av
virkeområdet til forskriftsforslaget, finner det mest formålstjenlig med en egen sikringsforskrift.