Høring om endring i utkast til ny sikkerhetsforskrift

Høring åpnet: 25. januar 2021 – Høringsfrist: 01. mars 2021

Om høringen

Vi hadde i 2018 en høring om å gjennomføre direktiv (EU) 2016/798 om jernbanesikkerhet (sikkerhetsdirektivet) i norsk rett gjennom en ny sikkerhetsforskrift.

Sikkerhetsdirektivet er en del av den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken. Av flere grunner er gjennomføringen av denne pakken forsinket i Norge.

Vi har gjennomgått forskriftsutkastet på nytt etter den forrige høringsrunden. Vi har også hatt dialog med Det europeiske jernbanebyrået (ERA) og EU-kommisjonen om behovet for å tydeliggjøre kravene i norsk lovgivning om enkeltfeilprinsippet og barrierer.

Denne dialogen har gjort at vi har fått aksept for å videreføre bestemmelsen i sikkerhetsstyringsforskriften § 2-3 som en nasjonal regel i den nye sikkerhetsforskriften. Bestemmelsen er foreslått tatt inn som ny § 5-5 i forskriftsutkastet.

Vi har også revurdert behovet for å gjennomføre bestemmelser i direktivet som ikke er nødvendige for etterlevelsen. Dette er bestemmelser som sier noe om for eksempel ERAs og EU-kommisjonens forpliktelser og framgangsmåten for å etablere eventuelle nasjonale krav. Det går fram av forskriftsutkastet hva vi mener kan tas vekk. 

Vedtak og ikrafttredelse av forskriften forutsetter at direktivet innlemmes i EØS-avtalen.

Høringssvar

Vi har mottatt 5 svar per 01. mars 2021