Statens jernbanetilsyn kritisk til Bane NORs håndtering av stans i Romeriksporten

Tilsyn avdekket vesentlige mangler hos Bane NOR etter togstansen i Romeriksporten i desember 2022.

Publisert: 09.03.2023 – Endret: 03.01.2024

Under tilsynet undersøkte SJT Bane NORs håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap. SJT undersøkte også om Bane NORs beredskapsplaner ivaretar sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte med utgangspunkt i hendelsen, både med tanke på ulykkeshendelser og driftsavbrudd som kan ha betydning for sikkerheten.

SJT fant at Bane NOR:

  • mangler kriterier for når et driftsavvik går over til å bli en nødsituasjon
  • ikke har fulgt opp risikovurderinger og beredskapsanalyser med å vurdere behov for tiltak i forbindelse med langvarig stans i tunnel
  • i for liten grad tar et helhetlig ansvar for å koordinere beredskapsarbeidet mellom aktørene på jernbanen

Vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap

Direktør for Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, mener at Bane NOR ikke håndterte hendelsen til passasjerenes beste. Han mener fire timer er uakseptabelt lang tid å stå stille med et passasjertog, og at dette viser en svikt i Bane NORs beredskapsanalyser.

– Vi mener også at Bane NOR ikke har fulgt opp egne risikovurderinger der de har pekt på denne type hendelser. De har ikke vurdert behov for tiltak selv om de har avdekket en risiko for at en slik stans kunne skje.

– Eksempelvis vil nødstrømsystemet allerede etter 45 minutter kunne stenge ned nødbelysning, kommunikasjonssystemene mellom togfører og de reisende, samt akustisk alarm ved døråpning. Dette gjør at det er svekket kontroll med hva som skjer i toget og om passasjerer forlater toget. Alt dette har betydning for sikkerheten, sier Reiersøl-Johnsen. 

Også mangler hos Flytoget og Vy

SJT har også hatt tilsyn med Flytoget og Vy etter hendelsen i Romeriksporten. Her er ikke de endelige rapportene klare, men Reiersøl-Johnsen påpeker at det også hos disse virksomhetene ble avdekket mangler i beredskapsrutinene.

Kontakt:

Talsperson for Statens jernbanetilsyn:
Erik Ø. Reiersøl-Johnsen: 90 19 98 73

For skriftlige henvendelser:
ellen.kjeld.johnsen@sjt.no

Fakta

Hendelsen i Romeriksporten 12. desember 2022

  • 12. desember 2022 ble to tog med til sammen omkring 550 passasjerer stående i Romeriksporten i cirka fire timer.
  • Årsaken var en skade på kjøreledning og bortfall av kjørestrøm.
  • Togene stod fast henholdsvis cirka 1500 meter og cirka 150 meter inn i tunnelen fra Oslo S-siden.
  • Togene tilhører virksomhetene Flytoget og Vy, mens Bane NOR har ansvar for infrastrukturen.
  • Statens jernbanetilsyn har fulgt opp hendelsen i tilsyn med Bane NOR, Flytoget og Vy. Den endelige rapporten fra tilsynet med Bane NOR er klar, mens Flytoget og Vy har mottatt utkastene til rapporter.

Les tilsynsrapporten om tilsynet med Bane NOR. Rapportsymbol