Bane NOR må betale tilbake ulovlig innkrevd avgift til Flytoget

SJT vurderer at Bane NOR har krevd inn avgift ulovlig fra Flytoget i flere år for strekningen Oslo S–Lysaker.

Bane NOR kan kreve inn kapasitetsavgift for perioder når en jernbanestrekning er erklært overbelastet. Statens jernbanetilsyn (SJT) vurderer at Bane NOR har krevd inn avgift fra Flytoget i flere år for strekningen Oslo S–Lysaker uten at vilkårene i regelverket er oppfylt. Bane NOR har også krevd inn kapasitetsavgift for strekningen Oslo S–Lodalen. Denne strekningen er ikke erklært overbelastet.

Bane NOR må tilbakebetale ulovlig innkrevd kapasitetsavgift for perioden 2017–2023 og stanse videre innkreving av kapasitetsavgift til bruddene er rettet opp.

Se SJTs vedtak etter klage fra Flytoget på kapasitetsavgift fra Bane NOR. PDF-symbol

Hensikten med kapasitetsavgift

Kapasitetsavgiften skal bidra til en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse og fordeling av infrastrukturen i perioder med overbelastning. Avgiften er ment å være et midlertidig virkemiddel. Bane NOR kan bruke avgift når det ikke er plass på jernbanenettet. Samtidig må de gjøre tiltak for å øke kapasiteten eller redusere overbelastningen.

Bane NOR har krevd inn avgiften i flere år uten at avgiften har redusert problemet med overbelastning på de nevnte strekningene. Avgiften har derfor ikke virket etter hensikten. Kapasitetsavgiften har også bidratt til en uønsket situasjon i jernbanemarkedene.

Flere brudd på regelverket har ført til vedtaket

Flere forhold har ført til at SJT har pålagt Bane NOR å rette opp ved å betale tilbake innkrevde avgifter i denne saken:

  • Bane NOR har krevd inn en kapasitetsavgift på strekningen Oslo S–Lysaker fra 2017 til og med i dag uten å ha en beregningsmetode som viser at avgiften gjenspeiler kapasitetsmangelen på strekningen. Dette er brudd på jernbaneforskriften § 6-2 (2).
  • Bane NOR skulle uansett ikke ha krevd inn kapasitetsavgiften for årene 2017 til 2023.De la ikke frem en plan for å forbedre kapasiteten innen fristen. De har heller ikke gjort fremskritt med en tidsplan for tiltak som skal realisere planen for å forbedre kapasiteten. Dette er brudd på jernbaneforskriften § 9-7 (4).
  • Bane NOR har ikke oppfylt kravet til informasjon i nettveiledningene for 2017 til og med 2020*. Dette er brudd på jernbaneforskriften § 5-2 bokstav b.
  • Bane NOR har krevd inn kapasitetsavgift på strekningen Oslo S–Lodalen fra 2017 til og med i dag uten at strekningen er erklært overbelastet. Det har heller ikke blitt utarbeidet noen plan for å bedre kapasiteten. Dette er brudd på jernbaneforskriften § 6-2 (2).

Å kreve inn avgiften har ført til en uønsket situasjon i markedet.

————————————————————————————       
 
*Nettveiledningen er Bane NORs produktbeskrivelse av infrastrukturen. Dokumentet informerer om vilkårene for å søke om tilgang til å trafikkere jernbanenettet. Nettveiledningen sier også noe om kapasitetsfordeling og tidsfrister, tjenestene, prissystemet og rettslig forankring.