Søknad om driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger

Her ser du hva som kreves i en søknad om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning.

Se gjerne filmen om å søke driftstillatelse før du leser veilederen:

Tivoliforskriften viser utfyllende krav.

Søknad om driftstillatelse

Søknaden om driftstillatelse for fornøyelsesinnretning sendes til Statens jernbanetilsyn (SJT) på skjema for søknad om tillatelse. Send søknaden i god tid før planlagt oppstart. Saksbehandlingstiden kan være inntil fire uker fra vi har mottatt tilstrekkelig dokumentasjon.

Vi ønsker at all dokumentasjon sendes samlet til oss. Dokumentasjon som legges ved søknaden skal være i endelig versjon. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk.

Vi kommuniserer med deg som søker, ikke leverandører og andre parter. Du kan likevel ha med representanter fra leverandører og andre på eventuelle møter med oss.

Innhold i søknaden om driftstillatelse

1 Bilder/tegninger som tydelig identifiserer innretningen, samt målsatt arrangementsplan.

2 Utdrag fra sikkerhetsstyringssystemet som viser at virksomheten har oversikt over og kontroll på risiko, drift og vedlikehold av innretningen.

Veiledning

Dokumentasjonen skal sannsynliggjøre at forskriftskravene er oppfylt, og at virksomheten har på plass et system som sørger for en tilfredsstillende sikkerhet. Generelt skal sikkerhetsstyringssystemet være tilpasset arten og omfanget av den aktuelle virksomheten.

Systemet skal også inneholde bestemmelser som er nødvendige for å ha kontroll med risikoer forbundet med virksomheten. Dette kan blant annet være:

 • driftsrutiner
 • vedlikeholdsrutiner
 • risikovurderinger
 • andre dokumenter som er knyttet til innretningen

Sikkerhetsstyringssystemet skal minst inneholde:

A. Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp.

Veiledning

Vi vil se at det finnes rutiner for løpende risikovurdering av aktiviteten, og at virksomheten har et system for å identifisere, forebygge og reagere på farer knyttet til aktiviteten.

B. Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet.

Veiledning

Vi forventer at bestemmelsene inneholder beskrivelser som sier at leverandørens anvisninger for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold benyttes. Bestemmelsene og anvisningene skal finnes på skandinavisk.

Dersom det ikke foreligger beskrivelser fra leverandør, skal det finnes rutiner for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold som er i tråd med forskriften. Vi forventer at den sikkerhetsmessige risikoen knyttet til ikke å ha leverandørens beskrivelser av forhold nevnt i avsnittet over, er identifisert og fulgt opp.

C. Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til førstehjelp og redningspersonell.

Veiledning

Vi forventer at virksomheten har vurdert hvilket personale (hvilke roller) som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten på innretningen. Send inn en oversikt over disse rollene, samt tydelige krav til kompetanse for de ulike rollene. Eksempler på roller kan være driftsleder, operatører, vedlikeholdspersonell, vakter, assistenter og/eller redningspersonell.

D. Beskrivelse av hvordan ansvar og myndighet er fordelt i virksomhetens organisasjon, inkludert instrukser for driftsleder og annet operativt personell.

Veiledning

Vi forventer at det finnes en beskrivelse og/eller et organisasjonskart for større virksomheter. I tillegg skal virksomheten sende inn instrukser for rollene, inkludert driftslederen. Beskriv hvilken myndighet driftslederen har til å treffe nødvendige tiltak, jf. forskriften § 3-2 fjerde ledd.

E. Beredskapsplan for nødsituasjoner.

Planen skal minst inneholde:

   1. varslingsliste (intern og ekstern varsling)
   2. oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av utstyret
   3. detaljert redningsplan og rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser med evaluering og oppfølging (for innretninger hvor det er relevant)

Veiledning

Vi forventer at det finnes en varslingsliste for intern og ekstern varsling. Dette kan være telefonnummer til driftslederen, redningspersonell, relevante nødetater, etc.

Det skal også finnes:

 • en oversikt over utstyr for førstehjelp og redning som er utplassert for å benyttes ved en nødsituasjon i innretningen
 • en detaljert redningsplan
 • rutiner for planlegging og gjennomføring av redningsøvelser

Disse dokumentene skal sendes inn. Vi vil også ha kopi av dokumentasjon for siste redningsøvelse med tilhørende evaluering.

F. For innretninger hvor det er relevant, skal det foreligge utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer innen rimelig tid.

Veiledning

Vi forventer at det er beskrevet hvilket redningsutstyr som benyttes for å evakuere passasjerer dersom en slik teknikk brukes.

G. Rutiner for å registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse.

Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt at det undersøkes hva som er årsaken og at det treffes tiltak for å hindre gjentakelse.

Veiledning

Vi forventer at rutinene inneholder umiddelbare tiltak som iverksettes etter slike hendelser, samt rutiner for å undersøke årsak og fatte tiltak for å hindre gjentakelse. Det skal også være definert hvem som er ansvarlig for å registrere, følge opp og lukke hendelser.

Rutinene bør vise at virksomheten skal rapportere skriftlig til oss om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Tidskravet for å sende inn rapport til oss er så snart som mulig og senest innen 72 timer for ulykker og alvorlige hendelser. Tidskravet til å rapportere hendelse til oss er innen 8 dager.

3 Kopi av dokumentasjon som viser at innretningen har et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Det finnes flere muligheter for å sannsynliggjøre sikkerhetsnivået til en innretning.

Veiledning

Den enkleste måten å dokumentere at fornøyelsesinnretningen har et akseptabelt sikkerhetsnivå, er å dokumentere at innretningen er konstruert og drives i overensstemmelse med en anerkjent relevant standard. Da vil innretningen anses å ha akseptabel sikkerhet, med mindre forskriften inneholder strengere bestemmelser.

A. Virksomheten kan dokumentere at sikkerhetsnivået er likt eller bedre enn som i anerkjent standard innretningen skal vurderes opp mot.

Veiledning

Virksomheten kan sende inn kopi av en inspeksjonsrapport som bekrefter at sikkerhetsnivået er likt eller bedre enn som i den anerkjente standarden innretningen skal vurderes opp mot. Dette kan for eksempel være NS-EN 13814:2019. Fremgangsmåten og innholdet i inspeksjonen skal følge kravene i relevant standard.

Hvis en fornøyelsesinnretning har risikoer ved seg som ikke er inkludert i den aktuelle standarden, må disse risikoene vurderes særskilt. En slik vurdering skal dokumenteres, og den skal gjennomføres etter anerkjent standard.

B. Virksomheten kan dokumentere at innretningen holder et tilsvarende sikkerhetsnivå som i anerkjent standard.

Veiledning

Dersom innretningen ikke kan oppfylle kravene i anerkjent standard (for eksempel på grunn av alder), og det derfor er gjort kompenserende sikkerhetsmessige tiltak, kan virksomheten innhente en vurdering fra et uavhengig inspeksjonsorgan. For at sikkerhetsnivået skal dokumenteres på denne måten, skal det foreligge en bekreftelse på at sikkerhetsnivået er tilsvarende eller bedre enn som i den anerkjente standarden innretningen skal vurderes opp mot. Fremgangsmåte og innhold i den uavhengige inspeksjonen skal følge denne standarden. Rapporten skal vise at sikkerhetsnivået er akseptabelt og fra-til-dato som er gyldig.

C. Virksomheten kan dokumentere at innretningen tidligere har blitt ansett for å ha akseptabel sikkerhet.

Veiledning

Virksomheten kan dokumentere tidligere sikkerhetsmessig godkjenning fra oss i tillegg til for eksempel utført vedlikehold med kopi av hovedrevisjon, siste års inspeksjonsrapport og/eller nyere tilstandsrapport. Dokumentasjonen som opprinnelig lå til grunn for godkjenningen, skal også sendes inn.

D. Virksomheten kan dokumentere at innretningen tilfredsstiller kravene i utkast til internasjonal standard.

Veiledning

Ta kontakt hvis du har spørsmål om denne måten å sannsynliggjøre sikkerhetsnivået på.

4 Kopi av leverandørens beskrivelse av montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold dersom dette finnes.

Disse dokumentene skal foreligge på skandinavisk.

Veiledning

Dersom det ikke foreligger beskrivelse fra leverandøren (for eksempel på grunn av høy alder på innretningen), skal rutiner for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold være dokumentert via sikkerhetsstyringssystemet.

5 Kopi av dokumentasjon som viser at virksomheten har forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten.

Veiledning

Forsikring og sikkerhetsstillelse er to ulike ting. Begge må dokumenteres. Vi forventer å få en uttrykkelig bekreftelse fra forsikringsselskapet på at forsikringen dekker det objektive erstatningsansvaret etter tivoliloven § 8. Sikkerhetsstilleren leverer bekreftelse på sikkerhetsstillelsen på elektronisk skjema. Bekreftelsene skal inkludere virksomhetens navn og organisasjonsnummer.

Etter at vi har fått søknaden

Vi vurderer den mottatte søknaden og ber eventuelt om supplerende informasjon fra søkeren. Vi vurderer også om det er behov for å befare fornøyelsesinnretningen før tillatelsen gis. Befaringen kan typisk handle om hvor kompleks innretningen er, og hvordan den er plassert. En befaring vil ikke endre kravene til virksomheten om å dokumentere sikker installasjon og drift (punkt 1-5 ovenfor).

Søkeren får svar på søknaden fra oss innen fire uker etter at all nødvendig dokumentasjon er mottatt.

Obs!

Merk at noe dokumentasjon først vil kunne foreligge når fornøyelsesinnretningen er ferdig bygd. Saksbehandlingen kan starte før slik dokumentasjon foreligger. Søkeren må bare tydelig merke hvilken dokumentasjon som ikke kan eller vil foreligge før fornøyelsesinnretningen er ferdig bygd eller nesten ferdig bygd. Dette kan også gjelde forsikring og sikkerhetsstillelse. «Sluttbehandlingen» kan skje raskt hvis dokumentasjonen ikke påvirker helhetsvurderingen eller krever særlig saksbehandling.

Fant du det du lette etter?

Tilbakemelding om innholdet på denne siden.
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde