Oppsummering av bransjen med fornøyelsesinnretninger i 2021

Vi fikk rapportert inn 95 uønskede hendelser i 2021, mot 84 i 2020.

Oppsummering

 • Det omfattende arbeidet med verifikasjon fra 2019 og 2020 ble avsluttet i 2021.
 • Vi fikk rapportert inn 95 uønskede hendelser i 2021, mot 84 i 2020.
  • (Enkelte virksomheter har valgt å rapportere flere gjentagende hendelser som ikke har ført til personskader i samme rapport. Det reelle antallet hendelser er derfor vesentlig høyere.)
 • Vi fikk rapportert inn 96 tilløp til hendelser.
  • 33 av disse tilløpene kunne ha ført til ulykker.
 • Vi har hatt 41 dokumenttilsyn for å følge opp uavhengige tekniske kontroller.
 • Vi har fulgt opp alle fornøyelsesinnretninger når det gjelder gyldig sikkerhetsstillelse.
 • Fra 2020 etablerte vi et felles risikobilde for alle bransjene vi fører tilsyn med. For fornøyelsesinnretninger ble tre hovedtemaer videreført fra 2020 og prioritert i 2021: vedlikehold, kompetanse og sikkerhetsstyring.

Definisjoner

Begreper

Begrep

Definisjon

Fornøyelsesinnretning Til bruk for fornøyelsesformål som innebærer risiko, og som stiller minimale krav til ferdigheter, og hvor brukerne enten bringes i bevegelse eller i situasjoner hvor de helt eller delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller begge deler.
Virksomhet Foretak, enkeltpersonforetak eller forvaltningsorgan som har driftstillatelse for én eller flere fornøyelsesinnretninger

Hendelsestyper

Hendelsestype

Definisjon i forskrift om fornøyelsesinnretninger av 21.06.2017 nr. 907

Ulykke Uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser på fornøyelsesinnretning som fører til død eller alvorlig personskade1, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og andre lignende ulykker.
Alvorlig hendelse2 Uønsket hendelse på fornøyelsesinnretning som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke.
Hendelse Enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke på fornøyelsesinnretninger, som har sammenheng med driften, og som innvirker på driftssikkerheten.

1 Alvorlig personskade er for eksempel alvorlig ryggskade, alvorlig hodeskade, åpne eller kompliserte brudd eller skader som åpenbart kan medføre varige men.

2 Et eksempel på en alvorlig hendelse: Noen faller ned fra en klatreløype uten å få alvorlige personskader.

Regelverk og internasjonale fora

Vi sendte foreslåtte endringer i forskrift om fornøyelsesinnretninger på høring i 2021. Det skjedde på bakgrunn av en evalueringsrapport av forskriften som ble sendt til Samferdselsdepartementet i 2020. De vesentligste forslagene til endringer er å fjerne kravet om driftsleder og tydeliggjøre kravene til sikkerhetsstyringssystemet. Høringsuttalelsene vurderes fortsatt.

Varslings- og rapporteringsplikt

Regelverket stiller krav om at eiere av fornøyelsesinnretninger skal rapportere om ulykker og uønskede hendelser. Ulykker i innretningen som fører til personskader, nestenulykker samt tekniske uhell, redningsaksjoner, etc. som omhandler innretningen og som åpenbart kunne ført til personskade, deles inn i tre hendelsestyper (ulykke, alvorlig hendelse og hendelse). Disse skal rapporteres til oss.

Regelverket stiller krav om følgende varsling:

 • Ulykker med ikke ubetydelig personskade skal straks rapporteres til politiet. Hvis det skjer en ulykke eller alvorlig hendelse, skal virksomheten også varsle oss. Ulykker hvor driftspersonalet har kommet til skade, skal i tillegg rapporteres umiddelbart til Arbeidstilsynet.
 • Ulykker med personskader eller skader på anlegg eller eiendom som er forårsaket av elektrisitet, skal i tillegg umiddelbart rapporteres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ulykker og alvorlige hendelser skal rapporteres skriftlig til oss innen 72 timer. Hendelser skal rapporteres skriftlig til oss innen åtte dager. 

Deltagelse i internasjonale fora

På grunn av koronapandemien ble det gjennomført digitale møter. Vi deltar i den internasjonale komiteen ASTM Committee F24 on Amusement Rides and Devices.

Det har vært møter i ulike undergrupper til ASTM F24. Fra undergruppen om «new standard practice», kan møtet i oktober oppsummeres med at det ble gjennomgått viktige læringspunkter fra hendelser som har skjedd i senere tid. Vi fikk informasjon om sikkerheten i bransjen fra aktører som designere, produsenter, drivere og inspektører.

Vi fikk også innpass i en viktig arbeidsgruppe som jobber med å modifisere innretninger. I tillegg fikk vi et innblikk i hvordan en ny «standard» for risikovurderinger skal se ut.

Det har også vært et møte i arbeidsgruppen for trampoliner. Det ble diskutert om standarder for trampolineparker skulle utformes. Diskusjonene dreide seg som alle innretninger som ikke passet inn i definisjonen av fornøyelsesinnretninger. Denne gruppen skal ta for seg «nye» og andre innretninger som ikke helt passer. Arbeidet pågår fortsatt.

Statistikk

Antall driftstillatelser og fornøyelsesinnretninger i 2021

Innretning

Antall

Berg- og dalbane 17
Bob-bane 5
Bungee trampoline 17
Båter 6
Flygende teppe 2
Frittkjørende innretning på bane 4
Gokartbane 30
Gravitetstårn 9
Hoppeslott 81
Høydepark 56
Karusell 93
Oppblåsbar sklie 32
Opplevelseshus 6
Pariserhjul 9
Pendel 9
Radiobilbane 17
Simulator 29
Skinnegående innretning 33
Tømmerrenne 4
Vannopplevelse 9
Vannrutsjebane 158
Vannskitrekk 6
Zipline3 30
Totalt 662

3 Dette er enkeltstående zipliner (som for eksempel Flåm Zipline). Høydeparker inneholder også som regel mindre zipliner.

I 2021 har det totale antallet innretninger gått ned. Dette skyldes blant annet at enkelte innretninger ikke lenger er omfattet av gjeldende regelverk, og dermed ikke trenger driftstillatelse. Det har også vært virksomheter som frivillig har levert tilbake driftstillatelse. I tillegg har noen virksomheter avviklet driften av innretninger.

I 2021 utstedte vi 23 nye driftstillatelser for fornøyelsesinnretninger.

Driftstillatelser i perioden 2017–2021

 

2017

2018

2019

2020

2021

Virksomheter 251 287 278 2354 282
Fornøyelses-innretninger 767 7755 7456 5427 6628
Nye driftstillatelser for fornøyelses-innretninger 126 154 66 40 23

4 Virksomheter som fikk midlertidig tilbakekall av driftstillatelse for alle innretninger pr. 31.12.2020 på grunn av verifikasjonsprosjekt: 38

5 Dette tallet inkluderer hoppeputer.

6 Dette tallet inkluderer ikke innretninger som mistet/innleverte driftstillatelsen i løpet av 2019.

7 Fornøyelsesinnretninger med midlertidig tilbakekall per 31.12.2020 på grunn av verifikasjonsprosjektet: 163. I tillegg er det en del innretninger som har mistet eller innlevert driftstillatelse i 2020.

8 Økning fra 2020 til 2021 skyldes i stor grad at innretninger som mistet driftstillatelsen i 2020 fikk ny driftstillatelse i 2021.

Enkelte innretninger har helårsdrift, for eksempel vannrutsjebaner i innendørs badeanlegg, innendørs gokartbaner og innendørs hoppeslott (i innendørs lekeland). Andre innretninger har sesongdrift. Fornøyelsesparkene har åpent deler av sommerhalvåret. Det kjennetegner også de omreisende tivoliene.

Det er noen sentrale forhold som er kjennetegn for fornøyelsesinnretninger:

 • 306 eiere av innretninger
 • Om lag to tredeler har kun én fornøyelsesinnretning
 • Om lag en firedel av innretningene er oppblåsbare innretninger
 • Om lag en femdel av innretningene er vannrutsjebaner

Noen kjennetegn ved drift av fornøyelsesinnretninger:

 • Stor grad av sesongdrift
 • Aktørene er spredt over hele landet
 • Mange driftsledere har oppgaven på deltid
 • Ingen konkrete kompetansekrav til driftsleder (ingen sertifiseringsordning)
 • Noe gjennomtrekk av driftspersonell på grunn av kort driftssesong

Driftstillatelser for fornøyelsesinnretninger

Verifikasjon av innretninger med tidsbegrenset driftstillatelse

En større andel av fornøyelsesinnretningene SJT fører tilsyn med, har tidsbegrenset driftstillatelse. Det vil si at tillatelsen er gitt i henhold til tidligere regelverk – før forskrift om fornøyelsesinnretninger trådte i kraft 1. juli 2017.

I 2020 begynte vi å verifisere at innretningene med tidsbegrenset driftstillatelse fyller dagens forskriftskrav og kan få løpende driftstillatelse. Arbeidet med verifisering omfatter drøyt 600 fornøyelsesinnretninger. Dokumentasjon for 450 innretninger er sendt inn fra virksomhetene og gjennomgått. Gjennomgangen har resultert i løpende driftstillatelse for de som har dokumentert at de overholder sentrale deler av regelverkets krav.

Et større antall virksomheter har fått midlertidig tilbakekalt driftstillatelsen for én eller flere av sine fornøyelsesinnretninger. De har dermed ikke lov til å tilby disse innretningene til publikum. Mange av virksomhetene dette gjelder, har ikke dokumentert årlig teknisk kontroll utført av et uavhengig inspeksjonsorgan. De har en siste mulighet til å få driftstillatelsen tilbake hvis den manglende dokumentasjonen sendes inn før juni 2021 og dokumentasjonen gir grunnlag for at vi kan utstede løpende driftstillatelse.

Virksomhetene er ikke belastet med gebyrer for gjennomgangen vi har gjort. Betydelige ressurser fra flere avdelinger er brukt.

Det omfattende verifikasjonsarbeidet fra 2019 og 2020 ble avsluttet i 2021. Dette omfattet alle innretninger som hadde driftstillatelse på grunnlag av tidligere regelverk, unntatt høydeparker. Sluttresultatet er en gjennomgått portefølje der virksomhetene som fortsatt har tillatelse til drift, etterlever krav i gjeldende regelverk. Et lite antall virksomheter har ikke innfridd kravene i denne prosessen, og har ikke lenger driftstillatelse.

Vi har forbedret innholdet på nettsidene for å informere brukere om søknadsprosessen for driftstillatelse. Vi har også produsert informasjonsfilmer for søkere og innehavere av driftstillatelse. Dette antar vi bidrar til bedre etterlevelse av regelverket og raskere søknadsprosesser. En sentral del av forbedringen er at vi har utviklet et nytt digitalt søknadsskjema som legger til rette for å bevisstgjøre søkeren om hva som kreves for å levere en komplett søknad klar for saksbehandling. Dette veiledningsprosjektet har avdekket at behovet for veiledning og tilrettelegging for bransjene innen fornøyelsesinnretninger er større enn først antatt, så prosjektet videreføres med flere tiltak i 2022.

Vi har etablert kontakt med Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) for å opprette en samarbeidsavtale. Det oppstår jevnlig spørsmål om innretninger i grenseflaten mellom SJTs og DSBs ansvarsområde. En god dialog mellom myndighetene er viktig for at ulike typer innretninger og tilbud til publikum følges opp av den rette myndigheten.

Uønskede hendelser

Tabellen under viser at det var rapportert 95 uønskede hendelser i 2021, mot 84 i 2020. (Enkelte virksomheter har valgt å rapportere flere gjentagende hendelser som ikke har ført personskader i samme rapport, slik at reelt antall hendelser er vesentlig høyere.)

I tillegg var det rapportert inn 96 tilløp til hendelser. 33 av disse tilløpene kunne ha ført til ulykker. Eksempler på tilløp til hendelser er personer som er usikret i høydeparker, ikke bruk av verneutstyr i innretninger, åpen sikkerhetsbøyle på en berg- og dalbane.

 • 8 av 95 hendelser med gokart har medført personskader
 • 61 av 95 hendelser i zipliner og høydeparker har ført til personskader
 • 10 av 95 hendelser i vannsklier har ført til personskader

Pandemien påvirket aktiviteten i bransjen i 2021. Store deler av bransjen ble pålagt å stenge eller redusere antall gjester i henhold til lokale og nasjonale smittevernregler. Det er rimelig å anta at en del av nedgangen i rapportering skyldes at aktiviteten ble redusert. Vi har likevel grunn til å tro at mange virksomheter ikke har gjort sin plikt om å innrapportere uønskede hendelser som har ført til mindre alvorlig personskade, eller det har oppstått hendelser som kunne ha ført til personskader eller ulykker. Med de rådende forholdene er det ikke mulig å konkludere med om det relative rapporteringsnivået registrert for 2021 har betydd at det rapporteres mer. Det er heller ikke mulig å konkludere entydig med om bransjene har fått en økt forståelse for regelverkskravet om innrapportering.

Innrapporterte uønskede hendelser fordelt på type innretning og hendelsestyper i 2021

Kategori

Antall

Hendelser 73
Alvorlige hendelser og ulykker 22
Sum 95

Av totalt 95 uønskede hendelser ble 89 personer skadet. Ingen av hendelsene førte til dødsfall. Noen få av hendelsene førte til alvorlige personskader, for eksempel skader som har ført til lengre sykehusopphold. De aller fleste skadene er mindre alvorlige, som førstehjelpsskader, enkle klemskader, små kutt, personer som har slått seg, forstuinger og ukompliserte bruddskader.  

Høydeparker/zipliner

55 av 95 uønskede hendelser skjedde i høydeparker og zipliner. Typiske hendelser er skader som oppstår ved landing på zipline i høydeparker. I tillegg rapporteres det om mange tilfeller med usikrede brukere i klatreparker som har brukerstyrt sikring med to karabiner. Her mistenker vi at det også rapporteres altfor lite fra bransjen. Det er svært viktig at bransjen sørger for at slike tilfeller oppdages og rapporteres, og at de setter i gang tiltak for å hindre at slike hendelser oppstår. Et fall fra de høydene de fleste klatreløypene er på, kan føre til store personskader.  

Vannsklier (vannrutsjebaner)

Det var ni hendelser med personskader. Skadene som er rapportert er i hovedsak små kuttskader og slag mot hodet. Det har vært få rapporter fra denne gruppen over flere år. For 2021 skyldes den lave rapporteringen i stor grad at virksomhetene ble stengt på grunn av koronarestriksjoner, men vi har grunn til å tro at denne gruppen ikke utfører sin rapporteringsplikt. Vi ser at de som faktisk rapporterer hendelser er virksomheter som har gode systemer for å følge opp hendelser.

Omreisende tivoli

Bransjene ble hardt rammet av koronarestriksjonene i 2021 og hadde lite aktivitet. Det har ikke blitt meldt personskader av betydning fra denne gruppen i 2021. 

Oppblåsbare innretninger (hoppeslott og oppblåsbare sklier)

For 2021 er det ikke rapportert inn hendelser som har ført til personskader. Det kan skyldes lite aktivitet på grunn av restriksjoner, men det kan også være at det er underrapportering i denne gruppen.

Go-kart

Det ble rapportert fem uønskede hendelser i 2021 som førte til personskader. Skadene skyldes i stor grad sammenstøt mellom biler. Det har vært få rapporter fra denne gruppen over flere år. Vi har grunn til å tro at denne gruppen ikke utfører rapporteringsplikten sin.

Tilsyn

Tilsynsprogrammet er gjennomført som planlagt. Vi har gjennomført 41 dokumenttilsyn innen fornøyelsesinnretninger i 2021 for å følge opp uavhengige tekniske kontroller. Vi har også fulgt opp alle fornøyelsesinnretninger når det gjelder gyldig sikkerhetsstillelse. Begge disse områdene er viktige for å ivareta sikkerhet for brukere.

I 2021 har vi prioritert høyt å avslutte verifikasjonsarbeidet. Dette gir god oversikt over aktørenes sikkerhetsstyring, og gir tilsvarende effekt som et større dokumenttilsyn. Vi har gjennomført noen ordinære stedlige tilsyn og fulgt opp enkelte bekymringsmeldinger.

Vi følger opp bekymringsmeldinger, og vurderer ulike virkemidler for å få oversikt og sikre at aktørene har kontroll på uakseptabel risiko. På bakgrunn av en bekymringsmelding har vi gjennomført ett uanmeldt tilsyn. Vi avdekket ikke alvorlige mangler, men uavhengig av funn er vår erfaring at uanmeldte tilsyn har en forebyggende effekt i bransjen ut over den enkelte aktøren.

Vi har gjennomført tematisk veiledning om kravene i regelverket for bransjen. Dette vil være et viktig verktøy for å oppnå bedre etterlevelse også i den kommende perioden.

Våre prioriteringer

Et felles risikobilde for alle bransjene vi fører tilsyn med ble etablert i 2020. For fornøyelsesinnretninger ble tre hovedtemaer videreført fra 2020 og prioritert i 2021:

Vedlikehold

 • Her legger vi spesielt vekt på å gjennomføre uavhengige inspeksjoner. Faren for ikke gjennomførte nødvendige inspeksjoner og vedlikehold kan gi konsekvenser for driften. Utskiftning av deler og komponenter er også viktig i vedlikeholdsarbeidet. Til tross for at mange virksomheter hadde mindre inntjening på grunn av pandemien, er det viktig å prioritere å skifte ut deler og komponenter.

Kompetanse

 • Det er mange sesongarbeidere, og tilgang til fagfolk er nødvendig for å drive sikkert. Opplæring av, og kompetanse hos, sesongarbeidere er viktig for både egen sikkerhet og sikkerhet for brukerne. Å ha kjennskap til farene kan gi bedre kontroll på risikoen. Dette har gjerne en sammenheng med virksomhetenes risikovurderinger. I tillegg til å ha kompetanse for å håndtere farlige situasjoner, er det viktig å kjenne til beredskap. Kompetanse hos uavhengige inspeksjonsorganer er også et viktig element i sikkerhetsarbeidet. Mange virksomheter har ikke fått med seg ny forskrift, verken kjøpt eller lest standarder og har dermed lite kjennskap til kravene. Vi vil satse på å drive veiledning i tillegg til tilsyn for å øke kompetansen blant virksomhetene.

Sikkerhetsstyring

 • Vi ser spesielt på dokumentasjon og etterlevelse av kravene i regelverket. Beredskap peker seg ut. Alle virksomheter skal ha en beredskapsplan for hva de skal gjøre i farlige situasjoner og ha tilstrekkelig med utstyr for å håndtere slike situasjoner. Et annet viktig element i sikkerhetsstyringen er å rapportere uønskede hendelser både internt og til oss. Oppfølging av disse hendelsene bidrar til forebyggende arbeid.

Vi vil følge opp temaene over for å opprettholde et godt sikkerhetsnivå i bransjen.