Ny forskrift om fornøyelsesinnretninger trådte i kraft 1. januar 2023

Den viktigste endringen i den nye forskriften er at kravet om driftsleder er fjernet.

Publisert: 22.12.2022 – Endret: 22.12.2022

Driftslederen var mest å anse som en kontaktperson. Etter at det ble innført virksomhetsbegrep i lov om fornøyelsesinnretninger av 2017, er kravet om driftsleder overflødig. Høringsinstansene har med ett unntak vært enig.

Etter høringen har vi en del endringer ut over det som var tatt inn i høringen og beskrevet i høringsnotatet. I tillegg til de materielle endringene som er nevnt under, er språket gjennomgått for å gjøre teksten tydeligere.

Akseptabelt sikkerhetsnivå

I § 2-3 første ledd siste punkt var det en henvisning til kravet om at søkeren har dokumentert at fornøyelsesinnretningen tilfredsstilte kravene til akseptabelt sikkerhetsnivå. Dette er en del av kravet til innholdet i en søknad om driftstillatelse i § 2-4, og er tatt inn i første ledd.

Sikkerhetsstyringssystemet

Kravene til sikkerhetsstyringssystemet er skrevet om for å bli mer tydelige og lagt nærmere internkontrollforskriften for å gjøre kravene lettere forståelig.

Engelsk som språk

I § 2-11 første ledd er det tatt inn en mulighet for å også bruke engelsk som språk i dokumentasjonen til sikkerhetsstyringen i tillegg til skandinaviske språk. Dette kan gjøre det enklere for virksomhetene å etterleve regelverket.

Bestemmelse beholdes

§ 2-13 annet ledd var foreslått opphevet i høringsutkastet. Vi ba om innspill på dette fra høringsinstansene, og har fått negative tilbakemeldinger. Vi har besluttet å beholde bestemmelsen.

16-årsgrense for personell

I § 3-2 er det, etter ønske fra flere høringsinstanser, åpnet for at personell ned til 16 år kan utføre enkle arbeidsoppgaver i forbindelse med drift av fornøyelsesinnretninger. Det kan dreie seg om billettering, å holde orden på køer, å dele ut verneutstyr og lignende. Hva som ligger i «enkle arbeidsoppgaver» vil utdypes i kommentarer til bestemmelsen.

Nødsituasjoner

I ny § 3-4 om driftsrutiner ble det i andre ledd siste punkt foreslått at virksomheten i tillegg skal vurdere hvilke forløp som kan føre til nødsituasjoner, og lage rutiner som hindrer at nødsituasjonen oppstår. Dette kravet er imidlertid dekket av krav til beredskapsplan i § 2-11 tredje ledd bokstav f og krav til beredskapsplan i § 2-13. Kravet tas derfor ikke inn i § 3-4.

Driftskontroll

I § 3-6 om driftskontroll var det i høringen tatt inn et krav om at kontrollen skal utføres av kvalifisert personell og at gjennomført kontroll skal dokumenteres. Dette kravet er dekket i § 3-5 om kontroll og vedlikehold og tas derfor ikke inn i § 3-6.