Søke jobb i SJT

Ønsker du å jobbe i SJT? Her er tilsetjingsrutinar som kan vere nyttige å kjenne igjen i ein søkeprosess.

Ansatte på gangbrua på SJTs Oslokontor.

Utlysning

Som statleg verksemd er SJT plikta til å kunngjere alle ledige stillingar offentleg. Berre i særskilde tilfelle, som ved kortare engasjement, kan vi tilsetje medarbeidarar utan ei offentleg kunngjering.

Vi lyser ut stillingar på:

Søknadsfristen gjeld fram til midnatt. Utlysingsteksten blir fjerna frå nettsidene våre kort tid etterpå. Ta gjerne vare på teksten slik at du kan gå tilbake til han ved behov.

Mangfald

SJT skal som arbeidsplass i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Vi oppfordrar alle kvalifiserte kandidatar til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Vi vil legge forholda til rette for medarbeidarar med nedsett funksjonsevne.

Vi ønsker å realisere regjeringa sine mål knytte til dugnaden for inkludering. Minst fem prosent av dei nytilsette i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hól i CV-en. Søkarar som gir opp at dei har nedsett funksjonsevne eller hól i CV-en, blir gjort merksame på at denne opplysninga kan bli brukt til statistikkformål i samband med regjeringa sin dugnad for inkludering dersom vedkomande blir tilsett.

Søknad

Vi bruker WebCruiter som rekrutteringssystem. Du søker elektronisk ved å sende inn søknad og CV og aktuelle attestar/vitnemål, via søkelenka i stillingsutlysinga.

Det er viktig at du legg inn all relevant informasjon i det elektroniske systemet, for at vi skal kunne vurdere kompetansen din på best mogleg måte. Skriv søknaden så presis og informativ du kan. Hugs å beskrive kvifor akkurat du har den rette kompetansen og motivasjonen for den aktuelle stillinga.

Etter innsending vil du raskt få skriftleg tilbakemelding om at søknaden din er tatt imot.

Intervju

Dersom du blir invitert til intervju, vil du normalt møte avdelingsleiar for avdelinga du har søkt jobb i, og ein rekrutterar frå HR-teamet. I tillegg kan du møte andre fagpersonar innanfor stillingsfeltet.

Det er som regel aktuelt med to intervjurundar. Er du langt unna oss når det første intervjuet skal gjennomførast, kan vi sette opp ein videokonferanse.

Testar og oppgåver

Vi bruker testar i rekrutteringa til dei fleste stillingane. Personlegdomstestar, evnetestar og eventuelt språktestar blir sende ut elektronisk, og det blir gitt ei tilbakelesing av testar med sertifisert personell.

Andre metodar, som arbeidsprøver og refleksjonsoppgåver, inngår ofte som ein del av prosessen, gjerne i samband med andregongsintervju/finaleintervju.

Referansar

Etter dei avsluttande intervjua vil vi ringe referansane dei aktuelle kandidatane har gitt opp. Vi kontaktar vanlegvis ein til tre referansar.

Innstilling

Som avslutning i rekrutteringsprosessen vil vi, etter ei heilskapleg vurdering, skrive ei innstilling som blir send til tilsetjingsrådet. I innstillinga blir val og rangering av kandidatar grunngitt. I tilsetjingsrådet er både arbeidsgivar og arbeidstakarar representerte. Tilsetjingsrådet fattar vedtak om tilsetjing.

Den som blir innstilt som nummer ein, blir kontakta og får eit tilbodsbrev der ein må bekrefte om ein ønsker å akseptere tilbodet om stilling, med ein svarfrist på nokre dagar. Ved ei slik bekrefting skal ein også gi opp når ein kan starte. Det blir deretter sendt ein arbeidsavtale som begge partar skal signere. Dersom kandidaten takkar nei til tilbodet, er det personen som er innstilt som nummer to, som får eit tilbod.

Nå tilsetjingsprosessen er fullført, vil vi sende ut ein e-post med informasjon til alle som har søkt på stillinga.

Offentleg søkarliste

Søkarlista er offentleg og tilgjengeleg for alle ved førespurnad. Det er svært strenge krav for å bli unntatt frå lista. Ho inneheld namn, kjønn, alder, heimkommune og noverande stilling for søkaren. Dersom du ikkje ønsker å vere oppført på lista, må du krysse av og grunngi dette i WebCruiter når du sender søknaden. Vi vil så kontakte deg for nærare avklaring. Du vil kunne trekke søknaden dersom vi ikkje kan innfri ønsket ditt om å bli unntatt frå offentleg søkarliste.

Utvida søkarliste

Vi utarbeider også ei utvida søkarliste. Du kan ikkje bli unntatt frå denne lista. Ei utvida søkarliste inneheld informasjon om namn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkarane.

Alle søkarar til ei stilling vil kunne få tilgang til den utvida søkarlista. Dette kan du krysse av for i WebCruiter. Den utvida søkarlista er unntatt frå offentleg innsyn. Det vil seie at det ikkje er andre enn dei som søker som har rett til informasjonen på lista.

Vi ønsker deg velkomen som søkar til SJT og ser fram til å ta imot søknaden din.