Søke jobb i SJT

Ønsker du å jobbe i SJT? Her er ansettelsesrutiner som kan være nyttige å kjenne til i en søkeprosess.

Publisert: 08.01.2020   Endret: 17.01.2020

Sosial sone, SJT i Oslo.

Utlysning

SJT er som statlig virksomhet forpliktet til å kunngjøre alle ledige stillinger offentlig. Bare i særskilte tilfeller, som ved kortere engasjementer, kan vi ansette medarbeidere uten en offentlig kunngjøring.

Vi utlyser stillinger på en rekke ulike nettsider:

– samt ulike fagrettede nettsider – avhengig av kompetansen vi ser etter. Du vil alltid finne de ledige stillingene på våre egne nettsider og hos NAV.

Søknadsfristen løper til midnatt. Utlysningsteksten fjernes fra våre nettsider kort tid etterpå. Ta gjerne vare på teksten slik at du kan gå tilbake til den ved behov.

Mangfold

SJT skal som arbeidsplass i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Vi vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Vi ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden. Minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Søknad

Vi benytter WebCruiter som rekrutteringssystem. Du søker elektronisk med å sende inn søknad og CV, samt aktuelle attester/vitnemål, via søkelenken i stillingsutlysningen.

Det er viktig at du legger inn all relevant informasjon i det elektroniske systemet for at vi skal kunne vurdere din kompetanse på best mulig vis. Skriv søknaden så presis og informativ du kan. Husk å beskrive hvorfor akkurat du har den rette kompetansen og motivasjonen for den aktuelle stillingen.

Etter innsending vil du raskt få skriftlig tilbakemelding om at søknaden din er mottatt.

Intervju

Hvis du blir invitert til intervju, vil du normalt møte avdelingsleder for avdelingen du har søkt jobb i og en rekrutterer fra HR-teamet. I tillegg kan du møte andre fagpersoner innenfor stillingens felt.

Som regel er det aktuelt med to intervjurunder. Er du langt unna oss når det første intervjuet skal gjennomføres, kan vi sette opp en videokonferanse.

Tester og oppgaver

Vi bruker tester i rekruttering til de de fleste stillingene. Personlighetstester, evnetester og eventuelt språktester sendes ut elektronisk, og det gis en tilbakelesning av tester med sertifisert personell.
Andre metoder, som arbeidsprøver og refleksjonsoppgaver, inngår ofte som del av prosessen, gjerne i forbindelse med andregangsintervju/finaleintervju.

Referanser

Etter de avsluttende intervjuene vil vi ringe referansene de aktuelle kandidatene har oppgitt. Vi kontakter vanligvis én til tre referanser.

Innstilling til ansettelsesrådet

Som avslutning i rekrutteringsprosessen vil vi, etter en helhetlig vurdering, skrive en innstilling som sendes til ansettelsesrådet. I innstillingen begrunnes valg og rangering av kandidater. I ansettelsesrådet er både arbeidsgiver og arbeidstakere representert. Ansettelsesrådet fatter vedtak om ansettelse.

Den som blir innstilt som nummer én vil bli kontaktet og motta et tilbudsbrev hvor man må bekrefte om man ønsker å akseptere den tilbudte stillingen, med noen dagers svarfrist. Ved en slik bekreftelse oppgir man også når man kan starte. Så blir arbeidsavtale tilsendt for signering av begge parter. Dersom kandidaten takker nei til tilbudet, vil den som er innstilt som nummer to motta et tilbud.

Når ansettelsesprosessen er fullført, vil vi sende ut en e-post med informasjon til alle som har søkt på stillingen.

Offentlig søkerliste

Søkeliste er offentlig, og tilgjengelig for alle ved forespørsel. Det er svært strenge krav for å bli unntatt fra listen. Den inneholder søkerens navn, kjønn, alder, hjemkommune og nåværende stilling. Ønsker du ikke å være oppført på listen, må du krysse av og begrunne dette i WebCruiter når du sender søknaden. Vi vil så kontakte deg for nærmere avklaring. Du vil kunne trekke søknaden hvis vi ikke kan innfri ønsket om å unntas fra offentlig søkerliste.

Utvidet søkerliste

Vi utarbeider også en utvidet søkerliste. Du kan ikke bli unntatt fra denne listen. En utvidet søkerliste inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne.

Alle søkere til en stilling vil kunne få tilgang til utvidet søkerliste. Dette kan du krysse av for i WebCruiter. Den utvidede søkerlisten er unntatt offentlighet. Det vil si at det ikke er andre enn de som søker som har rett til informasjonen på listen.

Vi ønsker deg velkommen som søker til SJT, og ser frem til å motta søknaden din.