§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37i (forordning (EU) 2016/919 av 27. mai 2016 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemene «Styring, kontroll og signal» i Den europeiske unions jernbanesystem), som endret ved forordning (EU) 2019/776, forordning (EU) 2020/387 og forordning (EU) 2020/420, gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.