§ 2-7. Rapportering til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon

§ 2-7. Rapportering til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon

Virksomheten skal sende en felles rapport til Statens jernbanetilsyn og Statens havarikommisjon ved ulykker og alvorlige hendelser. Rapporten skal sendes så snart som mulig og senest innen 72 timer.
Virksomheten skal sende en rapport til Statens jernbanetilsyn ved hendelser. Rapporten skal sendes innen 8 dager.
Rapportene sendes inn via skjemaet «Rapportere ulykke, alvorlig hendelse og hendelse» på www.sjt.no.

Rapporteringsplikten etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til varslingsplikten etter § 2-6 og omfatter ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Begrepene er definert i § 1-3 bokstav c, d og e.