§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42eh (kommisjonsforordning (EU) nr. 1077/2012 om felles metode for tilsyn utført av nasjonal sikkerhetsmyndighet etter utstedelse av sikkerhetssertifikat eller sikkerhetsgodkjenning) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.