§ 3-4. Informasjons- og kommunikasjonssystemer

§ 3-4. Informasjons- og kommunikasjonssystemer

Jernbanevirksomheten skal identifisere informasjonssystemer og kommunikasjonssystemer som kan utnyttes til tilsiktede uønskede handlinger og gjennomføre egnede tiltak for å sikre systemene.

Bestemmelsen er en tydeliggjøring av at informasjonssystemer og kommunikasjonssystemer som kan utnyttes til tilsiktede uønskede handlinger må identifiseres. Bestemmelsen omfatter både systemer som behandler informasjon (IT-systemer) og tekniske systemer (OT-systemer). Med OT-systemer menes i denne forbindelse operative systemer knyttet til f.eks. signal, kommunikasjon og trafikkstyring. Dette innebærer iverksetting av egnede menneskelige, organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre systemene mot tilsiktede uønskede handlinger.