Til startsiden

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Formålet med denne forskriften er at jernbanevirksomheten skal være føre var og arbeide systematisk for å forebygge og håndtere tilsiktede uønskede handlinger og begrense konsekvensene av dem.
Forskriften skal bidra til samarbeid mellom jernbanevirksomhetene og samordning av tiltak for å sikre trygg drift der dette er hensiktsmessig.

Første ledd:

Formålet med forskriften er å sikre at jernbanevirksomheten skal være føre-var for å forhindre tilsiktede uønskede handlinger. Kravene i forskriften bidrar til at virksomheten oppnår dette ved at de arbeider systematisk med forebygging, evnen til å håndtere og å begrense konsekvensene av eventuelle tilsiktede uønskede handlinger.

Med tilsiktet uønsket handling menes en uønsket hendelse som forårsakes av en aktør som handler med hensikt, begrenset til terror, sabotasje og trussel om dette samt hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.

Bestemmelsene i forskriften har i utgangspunktet ikke som mål å sikre opprettholdelse av drift. Målet er å sikre trygg drift gjennom forebyggende arbeid, herunder tiltak og planlagt beredskapshåndtering.

Andre ledd:

Bestemmelsen fremhever at en viktig del av arbeidet med sikring er samarbeid og samhandling på tvers av jernbanevirksomhetene. Samarbeid og samhandling er med på å etablere en felles forståelse for bransjens risiko og bidrar til informasjons- og erfaringsdeling.

§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane, trikk og forstadsbane.
Forskriften gjelder for arbeid rettet mot terror, sabotasje og trussel om dette. Forskriften gjelder også arbeid rettet mot hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.

Første ledd:

Begrepet «jernbanevirksomhet» er et samlebegrep for alle som har tillatelse til å drive infrastruktur og/eller trafikkvirksomhet etter jernbaneloven. Sikringsforskriften gjelder for jernbanevirksomheter på det nasjonale jernbanenettet, jernbanevirksomhet som driver tunnelbane samt trikk og forstadsbane.

Andre ledd:

Forskriften omfatter arbeid rettet mot terror, sabotasje og trussel om dette, og arbeid rettet mot hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensial. Dette er forhold som kan medføre betydelig skadeomfang og som truer sikkerheten for jernbanetrafikken. Utilsiktet skade som følge av tyveri og hærverk vil også kunne medføre stor risiko for trafikken. Hensikten er derfor ikke å regulere annen kriminalitet som for eksempel vold mot passasjerer og personale, se også kommentaren til § 1-1. Tiltak for å beskytte passasjerene mot slik kriminalitet vil skje innenfor rammene av andre lover og forskrifter.