§ 3-3. Prosedyrer m.m.

§ 3-3. Prosedyrer m.m.

Jernbanevirksomheten skal utarbeide prosedyrer og/eller bestemmelser som dekker alle relevante forhold av betydning for sikkerheten.
Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre overholdelse av gjeldende, nye og endrede tekniske og operasjonelle standarder og andre krav fastsatt i:
  1. a.
    jernbanelovgivningen, herunder forskrifter om tekniske spesifikasjoner (TSI),
  2. b.
    andre relevante regler og
  3. c.
    enkeltvedtak truffet av myndighetene.
Prosedyrene og/eller bestemmelsene skal sikre samsvar med standarder og andre krav i hele virksomhetens og de enkelte delsystemenes livssyklus.