Til startsiden

Kapittel VIII. Sluttbestemmelser

§ 35. Referansesystem

§ 35. Referansesystem

Statens jernbanetilsyn skal underrette EFTAs overvåkingsorgan dersom tilsynet har til hensikt å vedta nasjonale bestemmelser eller godta utvikling av prosjekter som avviker fra referansesystemet nevnt i direktiv 2008/57/EF artikkel 36.

§ 36. Generelle saksbehandlingsregler

§ 36. Generelle saksbehandlingsregler

Dersom ikke annet er særskilt bestemt i forskriften her gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

§ 37. Gebyrer

§ 37. Gebyrer

Departementet kan gi forskrift om gebyrer for kontrolltiltak.

§ 38. Ikrafttredelse

§ 38. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. juli 2010.
Samtidig gjelder forskrifter som er gitt med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften inntil de endres eller oppheves.