§ 18. Ibruktaking av eksisterende delsystemer etter fornyelse eller oppgradering

§ 18. Ibruktaking av eksisterende delsystemer etter fornyelse eller oppgradering

Ved fornyelse eller oppgradering skal oppdragsgiveren eller produsenten oversende dokumentasjon som beskriver prosjektet til Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn skal gjennomgå dokumentasjonen og skal, idet det tas hensyn til den gjennomføringsstrategi som angis i den relevante TSIen, avgjøre hvorvidt arbeidets omfang betyr at det er nødvendig med en ny tillatelse til ibruktaking i henhold til forskriften her.
Slik ny tillatelse til ibruktaking skal kreves når det allmenne sikkerhetsnivået til vedkommende delsystem kan påvirkes negativt av det planlagte arbeidet. Dersom det er behov for en ny tillatelse, skal Statens jernbanetilsyn bestemme i hvilket omfang TSIene skal få anvendelse på prosjektet.
Statens jernbanetilsyn skal fatte sin beslutning senest fire måneder etter at søkeren har innlevert komplett dokumentasjon.
Når det kreves en ny tillatelse og dersom TSIen ikke er anvendt fullt ut, skal Statens jernbanetilsyn melde følgende opplysninger til EFTAs overvåkingsorgan:
  • -
    grunnen til at TSIen ikke er anvendt fullt ut,
  • -
    de tekniske egenskapene som får anvendelse istedenfor TSIen,
  • -
    at Statens jernbanetilsyn gjennomfører verifisering etter § 16.