§ 15. Samsvar med TSIer og nasjonale regler

§ 15. Samsvar med TSIer og nasjonale regler

Strukturelle delsystemer som omfattes av EF-verifiseringserklæring, anses å ha samtrafikkevne og oppfylle de relevante grunnleggende kravene, jf. vedlegg III.
Om et strukturelt delsystem oppfyller krav til samtrafikkevne og de grunnleggende krav, fastslås på grunnlag av gjeldende TSIer.
Statens jernbanetilsyn skal for hvert delsystem utarbeide en liste over de tekniske regler som brukes ved gjennomføringen av de grunnleggende krav og melde denne listen til EFTAs overvåkingsorgan når:
 • -
  det ikke foreligger noen relevant TSI, eller
 • -
  det er meldt et unntak i henhold til § 8, eller
 • -
  et særtilfelle krever anvendelse av tekniske regler som ikke omfattes av den relevante TSIen.
Denne listen skal meldes enten:
 • -
  hver gang den blir endret, eller
 • -
  etter at unntaket er meldt, eller
 • -
  etter offentliggjøring av vedkommende TSI.
Når det gjelder nasjonale tekniske regler skal Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomføre verifisering etter framgangsmåten beskrevet i § 16.