Til startsiden

Vedlegg IX. Dokumentasjon for framlegging av unntak

Følgende dokumentasjon skal oversendes i saker omhandlet i § 8 annet ledd i forskriften her:
 1. a.
  Et formelt brev som underretter EFTAs overvåkingsorgan om det foreslåtte unntaket.
 2. b.
  Dokumentasjon vedlagt brevet, som minst omfatter:
  • -
   en beskrivelse av arbeidet, varene og tjenestene som er underlagt unntaket, en spesifisering av de viktigste tidspunktene, den geografiske plasseringen og det driftsmessige og tekniske området,
  • -
   en nøyaktig henvisning til de TSIene (eller deler av disse) som det anmodes om et unntak fra,
  • -
   en nøyaktig henvisning til og detaljer vedrørende de alternative bestemmelsene som vil bli anvendt,
  • -
   for anmodninger i henhold til § 8 første ledd bokstav a) i forskriften her, en begrunnelse av prosjektets langt framskredne trinn i utviklingen,
  • -
   begrunnelse for unntaket, herunder de viktigste grunnene av teknisk, økonomisk, kommersiell, driftsmessig og/eller administrativ art,
  • -
   all annen informasjon som begrunner søknaden,
  • -
   en beskrivelse av de tiltak som vil bli truffet for å fremme prosjektets endelige samtrafikkevne. Når det gjelder et mindre unntak er denne beskrivelsen ikke nødvendig.
Dokumentasjonen må legges fram på papir og i elektronisk form.