Til startsiden

Vedlegg VII. Parametre som skal kontrolleres i sammenheng med ibruktaking av kjøretøy som ikke er i overensstemmelse med tsiene, samt klassifisering av nasjonale regler

1.Liste over parametrer
1.1.
Alminnelig dokumentasjon
Alminnelig dokumentasjon (herunder beskrivelse av det nye, fornyede eller opprustede kjøretøyet og dets tiltenkte bruk, opplysninger om utforming, reparasjon, drift og vedlikehold, tekniske data osv.).
1.2.
Konstruksjon og mekaniske deler
Mekanisk integritet og grensesnitt mellom kjøretøyer (herunder trekkinnretninger og buffere, gangbroer), vognkonstruksjonens og vognutstyrets styrke (f.eks. seter), lastekapasitet, passiv sikkerhet (herunder innvendig og utvendig kollisjonssikkerhet).
1.3.
Samspill mellom vogn og spor samt lasteprofiler
Mekaniske grensesnitt mot infrastruktur (herunder statiske og dynamiske egenskaper, frirom, lasteprofiler, løpeverk osv.).
1.4.
Bremseutstyr
Bremseinnretninger (herunder hjulblokkeringsvern, bremsebetjening og bremsevirkning ved drift, parkering og i nødssituasjoner).
1.5.
Passasjerinnretninger
Passasjerutstyr og passasjermiljøer (herunder vinduer og dører i passasjervogner, bevegelseshemmedes særskilte behov osv.).
1.6.
Miljøforhold og aerodynamiske virkninger
Miljøets innvirkning på kjøretøyet og kjøretøyets innvirkning på miljøet (herunder aerodynamiske forhold og både grensesnittet mellom kjøretøyet og den bakkebaserte delen av jernbanesystemet og grensesnittet mot det ytre miljøet).
1.7.
Utvendige advarselssignaler, merking, krav til programvarefunksjoner og -integritet
Utvendige advarselssignaler, merking, programvarefunksjoner og -integritet, f.eks. sikkerhetsfunksjoner som påvirker togets egenskaper, herunder togets databuss.
1.8.
Strømforsyning og styresystemer om bord
Framdrifts-, strømforsynings- og styresystemer om bord, pluss kjøretøyets grensesnitt mot strømforsyningsinfrastrukturen og alle sider ved elektromagnetisk kompatibilitet.
1.9.
Personalutstyr, grensesnitt og miljø
Utstyr, grensesnitt, arbeidsforhold og arbeidsmiljø for personalet om bord (herunder førerplassen, grensesnitt mellom fører og maskin).
1.10.
Brannsikkerhet og evakuering
1.11.
Vedlikehold
Vedlikeholdsutstyr og -grensesnitt om bord.
1.12.
Styring, kontroll og signal om bord
Alt utstyr om bord som er nødvendig for å garantere sikkerheten og for å styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere nettet samt utstyrets innvirkning på den bakkebaserte delen av jernbanesystemet.
1.13.
Særlige driftskrav
Særlige driftskrav til kjøretøyer (herunder situasjoner med redusert drift, berging av kjøretøy osv.).
1.14.
Godsinnretninger
Særlige krav til gods samt miljøkrav (herunder ustyr som kreves særskilt for farlig gods).
Forklaringene og eksemplene i kursiv ovenfor er bare til orientering og er ikke definisjoner av parametrene.
2.Klassifisering av reglene
De nasjonale reglene knyttet til parametrene identifisert i avsnitt 1 skal tilordnes til en av følgende tre grupper. Regler og restriksjoner av strengt lokal art er ikke tatt med; verifisering av disse involverer kontroller som settes i verk ved gjensidig avtale mellom jernbaneforetakene og infrastrukturforvaltningene.

Gruppe A
Gruppe A omfatter
  • -
    internasjonale standarder,
  • -
    nasjonale regler som anses for likeverdige, i jernbanesikkerhetsbetydning, med nasjonale regler i andre EØS-stater.

Gruppe B
Gruppe B omfatter alle regler som ikke faller inn under virkeområdet for gruppe A eller C, eller som det ennå ikke har vært mulig å klassifisere i en av disse gruppene.

Gruppe C
Gruppe C omfatter regler som er strengt nødvendig og som er knyttet til egenskapene til den tekniske infrastrukturen, for å sikre sikker og samvirkende bruk i vedkommende jernbanenett (f.eks. lasteprofil).