Til startsiden

Vedlegg VI. Framgangsmåte for EF-verifisering av delsystemer

1.Allmenne prinsipper
Med EF-verifisering menes en framgangsmåte utført av søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18, med sikte på å dokumentere at kravene i det relevante EØS-regelverket, herunder eventuelle relevante nasjonale regler som gjelder et delsystem, er oppfylt, og at delsystemet kan få tillatelse til å tas i bruk.
2.Verifiseringssertifikat utstedt av et teknisk kontrollorgan
2.1.Innledning
I henhold til direktiv 2008/57/EF er verifisering på grunnlag av TSI-er den framgangsmåten der et teknisk kontrollorgan kontrollerer og attesterer at delsystemet oppfyller de relevante tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne (TSI).
Dette berører ikke oppdragsgiverens eller produsentens (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) plikt til å overholde annet gjeldende regelverk som følger av EØS-avtalen, herunder eventuell verifisering foretatt av vurderingsorganene i henhold til annet regelverk.
2.2.Attest for mellomliggende verifisering
2.2.1.Prinsipper
På forespørsel fra oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) kan verifiseringene utføres for deler av et delsystem, eller de kan begrenses til bestemte faser i framgangsmåten for verifisering. I slike tilfeller kan resultatene av verifiseringen dokumenteres i en attest for mellomliggende verifisering som utstedes av det tekniske kontrollorganet som er valgt av oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18).
I attesten for mellomliggende verifisering skal det vises til TSI-ene som det er vurdert om det foreligger samsvar med.
2.2.2.Deler av delsystemet
Søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18 kan søke om en attest for mellomliggende verifisering for enhver del vedkommende beslutter å dele inn delsystemet i. Hver del skal kontrolleres i hver fase som beskrevet i nr. 2.2.3.
2.2.3.Faser av verifiseringen
Delsystemet, eller bestemte deler av delsystemet, skal kontrolleres i hver av følgende faser:
 1. a.
  samlet prosjektering,
 2. b.
  produksjon: oppføring, herunder særlig bygge- og anleggsarbeider, framstilling, montering av komponenter og samlet tilpasning,
 3. c.
  endelig prøving.
Søkeren (i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) kan søke om en attest for mellomliggende verifisering når det gjelder prosjekteringsfasen (herunder typeprøvingene) og produksjonsfasen for hele delsystemet, eller for enhver del søkeren beslutter å dele det inn i (se nr. 2.2.2).
2.3.Verifiseringssertifikat
2.3.1.
De tekniske kontrollorganene som er ansvarlige for verifiseringen, vurderer prosjekteringen, produksjonen og den endelige prøvingen av delsystemet og utarbeider verifiseringssertifikatet beregnet på oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18), som i sin tur skal utarbeide EF-verifiseringserklæringen. I verifiseringssertifikatet skal det vises til TSI-ene som det er vurdert om det foreligger samsvar med.
Dersom det ikke er vurdert om et delsystem er i samsvar med alle relevante TSI-er (f.eks. ved unntak, delvis anvendelse av TSI-ene ved opprusting eller fornying, en overgangsperiode i en TSI eller i et særtilfelle), skal verifiseringssertifikatet inneholde en nøyaktig henvisning til den eller de TSI-ene eller de delene av TSI-ene som det tekniske kontrollorganet under framgangsmåten for verifisering ikke har undersøkt om det foreligger samsvar med.
2.3.2.
Dersom det er utstedt attester for mellomliggende verifisering, skal det tekniske kontrollorganet som er ansvarlig for verifiseringen av delsystemet, ta hensyn til disse attestene, og før det utsteder verifiseringssertifikatet:
 1. a.
  forsikre seg om at attestene for mellomliggende verifisering oppfyller de relevante kravene i TSI-ene,
 2. b.
  kontrollere alle forhold som ikke omfattes av attestene for mellomliggende verifisering, og
 3. c.
  kontrollere den endelige prøvingen av delsystemet som helhet.
2.3.3.
Når det gjelder en endring av et delsystem som allerede omfattes av et verifiseringssertifikat, skal det tekniske kontrollorganet utføre bare de undersøkelsene og prøvingene som er relevante og nødvendige, dvs. at vurderingen bare skal gjelde de delene av delsystemet som er endret, samt deres grensesnitt mot uendrede deler av delsystemet.
2.3.4.
Hvert teknisk kontrollorgan som deltar i verifiseringen av et delsystem, skal utarbeide teknisk dokumentasjon i samsvar med direktiv 2008/57/EF artikkel 18 nr. 3, som dekker virkeområdet for deres virksomhet.
2.4.Teknisk dokumentasjon som følger med EF-verifiseringserklæringen
Den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, skal settes sammen av søkeren (i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) og inneholde følgende:
 1. a.
  opplysninger om de tekniske egenskapene knyttet til prosjekteringen, herunder helhetlige og detaljerte tegninger som svarer til utførelsen, elektriske og hydrauliske diagrammer, styrekretsskjemaer, beskrivelser av databehandlingssystemer og automatiske systemer, i slik detalj at det er tilstrekkelig til å dokumentere den samsvarskontrollen som er utført, drifts- og vedlikeholdshåndbøker osv. som er relevante for det aktuelle delsystemet,
 2. b.
  en liste over delsystemets samtrafikkomponenter, nevnt i direktiv 2008/57/EF artikkel 5 nr. 3 bokstav d),
 3. c.
  den tekniske dokumentasjonen nevnt i direktiv 2008/57/EF artikkel 18 nr. 3, satt sammen av hvert av de tekniske kontrollorganene som deltar i verifiseringen av delsystemet, som skal inneholde:
  • -
   kopier av EF-samsvarserklæringene og eventuelt EF-erklæringene om bruksegnethet som er utarbeidet for samtrafikkomponentene nevnt i direktiv 2008/57/EF artikkel 5 nr. 3 bokstav d), eventuelt vedlagt tilhørende beregninger og en kopi av rapportene om prøvinger og undersøkelser foretatt av de tekniske kontrollorganene på grunnlag av de felles tekniske spesifikasjonene,
  • -
   eventuelle attester for mellomliggende verifisering som følger med verifiseringssertifikatet, herunder resultatet av det tekniske kontrollorganets kontroll av attestenes gyldighet,
  • -
   verifiseringssertifikatet vedlagt tilhørende beregninger og undertegnet av det tekniske kontrollorganet med ansvar for verifiseringen, der det bekreftes at delsystemet oppfyller kravene i den eller de relevante TSI-ene og der eventuelle forbehold som er tatt under utførelsen av arbeidet og ikke er trukket tilbake, oppgis; verifiseringssertifikatet skal også være vedlagt de inspeksjons- og kontrollrapportene som nevnte organ har utarbeidet som del av sin oppgave, som angitt i nr. 2.5.2 og 2.5.3,
 4. d.
  verifiseringssertifikater utstedt i samsvar med annet regelverk som følger av EØS-avtalen,
 5. e.
  dersom det kreves sikker integrering i samsvar med direktiv 2008/57/EF artikkel 15, skal den tekniske dokumentasjonen inneholde vurderingsrapporten om de felles sikkerhetsmetodene for risikovurdering nevnt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 2004/49/EF.
2.5.Tilsyn
2.5.1.
Det tekniske kontrollorganet som har ansvar for å kontrollere framstillingen, skal hele tiden ha adgang til byggeplasser, produksjonsanlegg, lagerområder og eventuelt prefabrikkerings- eller prøvingsanlegg og i sin alminnelighet til ethvert sted det anser som nødvendig for å utføre sin oppgave. Det tekniske kontrollorganet skal motta fra oppdragsgiveren eller produsentene (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) alle nødvendige dokumenter for dette formål, særlig gjennomføringsplaner og teknisk dokumentasjon for delsystemet.
2.5.2.
Det tekniske kontrollorganet som har ansvar for å kontrollere gjennomføringen, skal jevnlig foreta kontroller for å bekrefte samsvar med de relevante TSI-ene. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en kontrollrapport. Det kan være nødvendig at organet er til stede under visse faser av byggearbeidet.
2.5.3.
Det tekniske kontrollorganet kan dessuten avlegge uanmeldte besøk på byggeplassen eller i produksjonslokalene. Under slike besøk kan det tekniske kontrollorganet foreta fullstendige eller delvise kontroller. Organet skal gi de ansvarlige for gjennomføringen en inspeksjonsrapport og eventuelt en kontrollrapport.
2.5.4.
Det tekniske kontrollorganet skal kunne føre tilsyn med et delsystem der en samtrafikkomponent er montert, for å kunne vurdere dets bruksegnethet i det jernbanemiljøet det er ment å inngå, dersom dette kreves i henhold til den relevante TSI-en.
2.6.Deponering
Produsenten eller oppdragsgiveren (dvs. søkeren i henhold til direktiv 208/57/EF artikkel 18) skal oppbevare en kopi av den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, under hele delsystemets levetid: Den skal sendes til enhver EØS-stat som anmoder om det.
Dokumentasjonen som deponeres for en søknad om tillatelse til ibruktaking, skal deponeres hos den nasjonale sikkerhetsmyndigheten i den EØS-staten der det søkes om tillatelser. Den nasjonale sikkerhetsmyndigheten kan be om at deler av dokumentene som deponeres sammen med tillatelsen, oversettes til myndighetens eget språk.
2.7.Offentliggjøring
Hvert teknisk kontrollorgan skal jevnlig offentliggjøre relevante opplysninger om:
 1. a.
  mottatte søknader om verifisering og attester for mellomliggende verifisering,
 2. b.
  søknader om samsvarsvurdering og vurdering av bruksegnethet for samtrafikkomponenter,
 3. c.
  utstedte eller avslåtte attester for midlertidig verifisering,
 4. d.
  utstedte eller avslåtte samsvarssertifikater og EF-sertifikater for bruksegnethet,
 5. e.
  utstedte eller avslåtte verifiseringssertifikater.
2.8.Språk
Dokumentasjonen og korrespondansen om framgangsmåtene for EF-verifisering skal skrives på et offisielt språk i den EØS-staten der oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) er etablert, eller på et språk som oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) godtar.
3.Verifiseringssertifikat utstedt av et utpekt organ
3.1.Innledning
Dersom nasjonale regler får anvendelse, skal verifiseringen omfatte en framgangsmåte der organet utpekt i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 17 nr. 3 tredje ledd (det utpekte organet), kontrollerer og attesterer at delsystemet er i samsvar med de nasjonale reglene som er meldt i samsvar med direktiv 2008/57/EF artikkel 17 nr. 3, for hver EØS-stat der det er beregnet at delsystemet skal få tillatelse til ibruktaking.
3.2.Verifiseringssertifikat
Det utpekte organet utarbeider verifiseringssertifikatet til oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18).
Sertifikatet skal inneholde en nøyaktig henvisning til den eller de nasjonale reglene som det utpekte organet under verifiseringen har undersøkt om det foreligger samsvar med.
Når det gjelder nasjonale regler som gjelder de delsystemene et kjøretøy består av, skal det utpekte organet dele sertifikatet i to deler, der én del viser til de nasjonale reglene som utelukkende gjelder den tekniske forenligheten mellom kjøretøyet og det aktuelle jernbanenettet, og den andre delen til alle øvrige nasjonale regler.
3.3.Teknisk dokumentasjon
Den tekniske dokumentasjonen som er satt sammen av det utpekte organet og følger med verifiseringssertifikatet når nasjonale regler får anvendelse, skal inngå i den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen nevnt i nr. 2.4, og inneholde de tekniske dataene som er relevante for vurderingen av delsystemets samsvar med disse nasjonale reglene.
3.4.Språk
Dokumentasjonen og korrespondansen om framgangsmåtene for EF-verifisering skal skrives på et offisielt språk i den EØS-staten der oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) er etablert, eller på et språk som oppdragsgiveren eller produsenten (dvs. søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18) godtar.
4.Verifisering av deler av delsystemer i samsvar med direktiv 2008/57/EF artikkel 18 nr. 5
Dersom et verifiseringssertifikat skal utstedes for visse deler av et delsystem, skal bestemmelsene i dette vedlegg få tilsvarende anvendelse for disse delene.