Til startsiden

Vedlegg V. EF-verifiseringserklæring for delsystemer

1.EF-verifiseringserklæring for delsystemer
EF-verifiseringserklæringen for et delsystem er en erklæring utarbeidet av søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18, der vedkommende på eget ansvar erklærer at det aktuelle delsystemet, som har gjennomgått de relevante framgangsmåtene for verifisering, oppfyller kravene i det relevante EØS-regelverket, herunder eventuelle relevante nasjonale regler.
EF-verifiseringserklæringen og de tilhørende dokumentene skal være datert og undertegnet.
EF-verifiseringserklæringen skal bygge på de opplysningene som er framkommet ved framgangsmåten for EF-verifisering av delsystemer definert i vedlegg VI. Erklæringen skal utarbeides på samme språk som det som benyttes i den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, og skal inneholde minst følgende opplysninger:
 1. a.
  henvisning til direktiv 2008/57/EF, TSI-er og gjeldende nasjonale regler,
 2. b.
  henvisning til TSI-en(e) eller delene av dem der samsvar ikke er blitt undersøkt under framgangsmåten for EF-verifisering, og til de nasjonale reglene som er anvendt i tilfelle av et unntak, delvis anvendelse av TSI-er for opprusting eller fornying, en overgangsperiode i en TSI eller et særtilfelle,
 3. c.
  navn og adresse til søkeren i henhold til direktiv 2008/57/EF artikkel 18 (oppgi firma og fullstendig adresse; dersom det gjelder en representant, oppgi også oppdragsgiverens eller produsentens firma),
 4. d.
  en kort beskrivelse av delsystemet,
 5. e.
  navn og adresse(r) og identifikasjonsnummer/-numre til det eller de tekniske kontrollorgan/organene som har foretatt EF-verifiseringen(e) nevnt i direktiv 2008/57/EF artikkel 18,
 6. f.
  navn og adresse(r) og identifikasjonsnummer/-numre til det eller de tekniske kontrollorganene som har foretatt vurderingen av samsvar med andre bestemmelser som følger av EØS-avtalen,
 7. g.
  navn og adresse(r) til det eller de utpekte organene som har foretatt kontrollen(e) av samsvar med nasjonale regler nevnt i direktiv 2008/57/EF artikkel 17 nr. 3,
 8. h.
  navn og adresse til det eller de vurderingsorganene som utarbeidet sikkerhetsvurderingsrapportene knyttet til bruken av felles sikkerhetsmetoder for risikovurdering i de tilfellene det er fastsatt ved direktiv 2008/57/EF,
 9. i.
  henvisninger til dokumentene i den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen,
 10. j.
  alle relevante bestemmelser, foreløpige eller endelige, som delsystemet skal overholde, særlig eventuelle driftsbegrensninger eller -vilkår,
 11. k.
  identiteten til underskriveren (dvs. den eller de fysiske personene som har tillatelse til å underskrive erklæringen).
Når det i vedlegg VI vises til attest for mellomliggende verifisering, får bestemmelsene i dette nummer anvendelse på denne erklæringen.
2.EF-verifiseringserklæring for delsystemer med hensyn til endringer
Når det gjelder en endring, som ikke er utskifting i forbindelse med vedlikehold, av et delsystem omfattet av en EF-verifiseringserklæring, får følgende bestemmelser anvendelse, med forbehold for direktiv 2008/57/EF artikkel 20.
2.1.
Dersom enheten som innfører endringen, dokumenterer at endringen ikke påvirker delsystemets grunnleggende konstruksjonsmessige egenskaper som er relevante for oppfyllelse av kravene til grunnleggende parametrer:
 1. a.
  skal enheten som innfører endringen, ajourføre henvisningene i dokumentene i den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen,
 2. b.
  er det ikke behov for noen ny EF-verifiseringserklæring.
2.2.
Dersom enheten som innfører endringen, dokumenterer at endringen påvirker delsystemets grunnleggende konstruksjonsmessige egenskaper som er relevante for oppfyllelse av kravene til noen grunnleggende parametrer:
 1. a.
  skal enheten som innfører endringen, opprette en supplerende EF-verifiseringserklæring med henvisning til de aktuelle grunnleggende parametrene,
 2. b.
  skal den supplerende EF-verifiseringserklæringen vedlegges en fortegnelse over dokumenter i den opprinnelige tekniske dokumentasjonen som følger med den opprinnelige EF-verifiseringserklæringen, som ikke lenger er gyldig,
 3. c.
  skal den tekniske dokumentasjonen som følger med EF-verifiseringserklæringen, inneholde dokumentasjon som viser at virkningen av endringene er begrenset til de grunnleggende parametrene nevnt i bokstav a),
 4. d.
  skal bestemmelsene i nr. 1 i dette vedlegg få tilsvarende anvendelse på denne supplerende EF-verifiseringserklæringen,
 5. e.
  skal den opprinnelige EF-verifiseringserklæringen anses som gyldig for de grunnleggende parametrene som ikke berøres av endringen.
3.EF-verifiseringserklæring for delsystemer med hensyn til ytterligere verifiseringer
En EF-verifiseringserklæring for et delsystem kan suppleres dersom det er utført ytterligere verifiseringer, særlig når slike ytterligere verifiseringer er nødvendige for en ytterligere tillatelse til ibruktaking. I slike tilfeller skal virkeområdet til den supplerende erklæringen begrenses til virkeområdet til de ytterligere verifiseringene.