Til startsiden

Vedlegg II. Delsystemer

1.Liste over delsystemer
For denne forskriftens formål kan systemet som utgjør jernbanesystemet, inndeles i følgende delsystemer:
 1. a.
  strukturbetingede områder:
  • -
   infrastruktur,
  • -
   energi,
  • -
   styring, kontroll og signal langs sporet,
  • -
   styring, kontroll og signal om bord,
  • -
   rullende materiell,
 2. b.
  funksjonsbetingede områder:
  • -
   drift og trafikkstyring,
  • -
   vedlikehold,
  • -
   telematikkapplikasjoner for person- og godstrafikk.
2.Beskrivelse av delsystemene
For hvert delsystem eller hver del av et delsystem skal Byrået framsette, i forbindelse med utarbeiding av utkast til TSI-er, et forslag til liste over komponenter og forhold knyttet til samtrafikkevne. Uten at det skal foregripe valget av forhold og komponenter knyttet til samtrafikkevne eller i hvilken rekkefølge disse vil bli underlagt TSI-er, skal delsystemene omfatte følgende:
2.1.Infrastruktur
Spor, sporveksler, byggverk (broer, tunneler osv.), infrastruktur knyttet til jernbanestasjoner (plattformer, ganganlegg, herunder anlegg som er tilpasset bevegelseshemmedes behov osv.), sikkerhets- og verneutstyr.
2.2.Energi
Elektrisitetsforsyningssystemet, herunder luftledninger og de deler av utstyret for måling av elektrisitetsforbruk som befinner seg langs sporet.
2.3.
Styring, kontroll og signal langs sporet
Alt utstyr langs sporet som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.
2.4.Styring, kontroll og signal om bord
Alt utstyr om bord som er nødvendig for å kunne garantere sikkerhet og for å kunne styre og kontrollere bevegelsene til tog som har tillatelse til å trafikkere jernbanenettet.
2.5.Drift og trafikkstyring
Framgangsmåter og tilhørende utstyr som muliggjør helhetlig drift av de ulike strukturelle delsystemene, både under normal og redusert drift, herunder særlig togsammensetning og framføring av tog, trafikkplanlegging og -styring.
De faglige kvalifikasjonene som kan kreves for å kunne yte trafikktjenester over landegrensene.
2.6.Telematikkapplikasjoner
Dette delsystemet omfatter to elementer, i samsvar med vedlegg I:
 1. a.
  applikasjoner for persontrafikk, herunder systemer som gir informasjon til reisende før og under reisen, reservasjons- og betalingssystemer, bagasjehåndtering og styring av forbindelser mellom tog og med andre transportmidler,
 2. b.
  applikasjoner for godstransport, herunder informasjonssystemer (sanntidsovervåkning av gods og tog), skifte- og tildelingssystemer, reservasjons-, betalings- og faktureringssystemer, styring av forbindelser med andre transportmidler og produksjon av elektroniske følgedokumenter.
2.7.Rullende materiell
Struktur, styrings- og kontrollsystem for alt utstyr i toget, strømavtakerinnretninger, trekkkraft- og energiomformingsutstyr, utstyr om bord for måling av elektrisitetsforbruk, bremseanlegg, koplinger, drivverk (boggier, aksler osv.) og fjæring, dører, grensesnitt mellom menneske og maskin (fører, togpersonale og passasjerer, herunder tilpasning til bevegelseshemmedes behov), passive eller aktive sikkerhetsinnretninger og utstyr for passasjerenes og togpersonalets helse.
2.8.Vedlikehold
De framgangsmåter, tilhørende utstyr, logistikkanlegg for vedlikeholdsarbeid, og reservelagre som muliggjør obligatorisk utbedrende og forebyggende vedlikehold for å sikre samtrafikkevnen til jernbanesystemet og garantere det nødvendige ytelsesnivået.