§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter prosjektering, bygging, ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av de ulike delene av jernbanesystemet. Forskriften omfatter også faglige kvalifikasjoner og helse- og sikkerhetsforhold for personell som bidrar til drift og vedlikehold.
Forskriften omfatter ikke:
  1. a.
    sporvei, tunnelbane, forstadsbane, og lignende som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet,
  2. b.
    privateid jernbaneinfrastruktur og kjøretøy som bare brukes på slik infrastruktur, og som bare er for bruk av eierne til transport av eget gods,
  3. c.
    infrastruktur og kjøretøy som er avsatt for strengt lokalt, historisk eller turistmessig bruk.
Bestemmelsene i denne forskriften kommer til anvendelse uten å berøre andre relevante deler av EØS-avtalen. For samtrafikkomponenter som også omfatter grensesnitt, kan imidlertid hensynet til samsvar med de grunnleggende krav i denne forskrift gjøre det nødvendig å bruke de enkelte europeiske spesifikasjoner som er utarbeidet for dette formål.