§ 29. Underretning til andre myndigheter

§ 29. Underretning til andre myndigheter

1. Ved alvorlig tvil om et jernbaneforetak med lisens utstedt av myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits oppfyller kravene i direktiv 2012/34/EU, skal Statens jernbanetilsyn uten ugrunnet opphold underrette den lisensutstedende myndighet i vedkommende EØS-stat eller i Sveits om dette.
2. Ved utstedelse, suspensjon, tilbakekall eller endring av lisens skal Statens jernbanetilsyn så snart som mulig varsle Det europeiske jernbanebyrået om dette.
3. Statens jernbanetilsyn skal innen en måned underrette Det europeiske jernbanebyrået om sikkerhetssertifikater og sikkerhetsgodkjenninger som er utstedt, fornyet, endret eller tilbakekalt. Den skal angi navn og adresse for jernbaneforetaket eller infrastrukturforvalteren, utstedelsesdato, virkeområde og gyldighet for sikkerhetssertifikatet eller sikkerhetsgodkjenningen og grunnene til en eventuell tilbakekalling.
4. Dersom Statens jernbanetilsyn tilbakekaller et sikkerhetssertifikat utstedt i henhold til kapittel 3 skal den straks underrette den nasjonale sikkerhetsmyndighet i den stat som har utstedt sikkerhetssertifikatet i samsvar med direktiv 2004/49/EF artikkel 10 nr. 2 bokstav a om dette.