§ 28. Saksbehandlingsregler

§ 28. Saksbehandlingsregler

1. Dersom ikke annet er særskilt bestemt gjelder forvaltningsloven. Dette omfatter også at Statens jernbanetilsyn skal gi veiledning om hvordan lisens, sikkerhetssertifikat og sikkerhetsgodkjenning oppnås og hvilke krav som gjelder, herunder opplysninger om forskrifter og eventuelle andre dokumenter som er aktuelle i forbindelse med søknader. Det skal gis særlig veiledning til jernbaneforetak som søker om sikkerhetssertifikat for tjenester på en bestemt begrenset del av jernbanenettet, med særlig angivelse av reglene som gjelder for den aktuelle delen.
2. Statens jernbanetilsyn skal utgi en søknadsveiledning med angivelse og forklaring av kravene i forbindelse med sikkerhetssertifikater og en liste over dokumenter som må fremlegges. Denne skal være tilgjengelig for alle søkere kostnadsfritt. Søknader skal sendes inn på det språket som er angitt av Statens jernbanetilsyn.