§ 22. Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter

§ 22. Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme dato gjøres følgende endringer i andre forskrifter:
  1. b.
    Forskrift 11. april 2011 nr. 388 om nasjonale tekniske krav m.m. for jernbaneinfrastruktur på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneinfrastrukturforskriften) kapittel IV. Spesielle bestemmelser om STM-enhet oppheves.