§ 17. Søknad om å ta i bruk visse kategorier kjøretøy

§ 17. Søknad om å ta i bruk visse kategorier kjøretøy

Ved søknad om tillatelse til ibruktaking av kjøretøy nevnt i § 10, må blant annet følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 1. a.
  Navn på kontaktperson
 2. b.
  beskrivelse av kjøretøyet (systembeskrivelse)
 3. c.
  oversikt over relevante standarder som kjøretøyet er bygget etter, samt eventuelle avvik fra disse standardene
 4. d.
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter sikker integrering mellom kjøretøyet og det norske jernbanesystemet. Hvis slike kjøretøy skal kjøres som tog eller skift skal sikkerhetsvurderingsrapporten utføres i henhold til den felles sikkerhetsmetoden for risikovurderingere) dokumentasjon på at standarden nevnt i § 10 og de relevante kravene i vedlegget til denne forskriften er oppfylt.