§ 5-3. Søknad om testtillatelse ved endring av kjøretøy

§ 5-3. Søknad om testtillatelse ved endring av kjøretøy

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Behovet for testing og testomfang som skal validere endringen vurderes av Statens jernbanetilsyn. Datasimulering kan være akseptabelt ved mindre endringer. Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Tester for validering av sikker integrering mellom kjøretøyet og jernbaneinfrastrukturen vurderes særskilt. Ved endring av ombordutrustningen skal kravene i § 5-4 følges.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  dokumentasjon på at kjøretøyet har tillatelse til å tas i bruk i Norge,
 • -
  EF-verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med SJT på forhånd.
 • -
  testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon.

Søker må dokumentere at kjøretøyet er sikkert i bruk etter endringen. Dokumentasjonen må gjenspeile størrelsen på endringen. Datasimulering kan aksepteres hvis endringen er liten og ikke påvirker sikkerheten i stor grad.