§ 5-1. Søknad om testtillatelse for kjøretøy uten tillatelse

§ 5-1. Søknad om testtillatelse for kjøretøy uten tillatelse

Test av kjøretøy krever egen testtillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Testen organiseres og planlegges av søker i henhold til kravene i vedlegget punkt 1.4 og 3.2.1.
Det skal benyttes assessor (ISA) i forbindelse med testaktiviteter fordelt på hovedområder, blant annet kjøredynamikk, bremser, vintertester/klimatiske tester, EMC og delsystem styring, kontroll og signal om bord. Assessor skal aksepteres av Statens jernbanetilsyn.
Delsystem styring, kontroll og signal om bord skal testes særskilt etter kravene i § 5-4.
Ved bruk av datasimuleringer skal det legges stor vekt på at forutsetningene lagt til grunn for slike vurderinger gjenspeiler en virkelig situasjon. De samme prinsippene gjelder for sammenligningsanalyse mot et referansesystem.
Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:
 • -
  EF-verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon for de delsystemene i kjøretøyet som er omfattet av TSI-er,
 • -
  verifiseringserklæring med midlertidige sertifikater og dokumentasjon utarbeidet av DeBo for samsvar med de relevante kravene gitt i vedlegget her,
 • -
  Sikkerhetsvurderingsrapport som bekrefter tilfredsstillende nivå for sikker integrering av kjøretøyets relevante delsystemer i henhold til CSM RA. Risikovurdering som følger CSM RA-prinsippene kan benyttes ved prosjekter av mindre omfang. Dette skal avtales med Statens jernbanetilsyn på forhånd.
 • -
  testplan med aktiviteter og risikovurdering knyttet til den aktuelle testplanen.
Statens jernbanetilsyn kan kreve ytterligere dokumentasjon ved behov.
Testrapport skal kunne gjøres tilgjengelig for Statens jernbanetilsyn.

Testtillatelse må foreligge for nye kjøretøy som ikke har tillatelse, men som trenger å testes på jernbanenettet før det søkes om tillatelse. Egne krav for testing av ombordutrustningsutstyr følger av § 3-4. Slike kjøretøy må gjøre omfattende tester av delsystem rullende materiell (RST), og delsystem styring, kontroll og signal om bord (CCS) der hvor det er aktuelt, og kompatibilitet mot jernbanenettet for både RST og CCS. Se § 5-4 når det gjelder CCS særskilt.