§ 11-3. Klage

§ 11-3. Klage

(1) En søker som mener å ha blitt urettferdig behandlet, utsatt for forskjellsbehandling eller fått sine interesser krenket på annen måte, kan klage til markedsovervåkingsorganet. Dette gjelder særlig beslutninger som er truffet av infrastrukturforvalter, jernbaneforetak eller den som driver serviceanlegg når det gjelder:
 1. a.
  utkast til og endelig versjon av netterklæringen
 2. b.
  kriterier som er fastsatt i netterklæringen
 3. c.
  fordelingsprosessen og resultatet av denne
 4. d.
  avgiftsordningen
 5. e.
  nivået på eller strukturen til infrastrukturavgifter som søkeren må eller kan komme til å måtte betale
 6. g.
  tilgang til tjenester, innkreving av avgifter og betaling for tjenester i samsvar med § 13-2 og kapittel 4
 7. h.
  trafikkstyring
 8. i.
  planlegging av fornyelser samt planlagt og ikke-planlagt vedlikehold
 9. k.
  inngåtte rammeavtaler.
(2) Markedsovervåkingsorganet skal ved behov innhente relevante opplysninger og ta initiativ til høring av alle berørte parter innen en måned etter å ha mottatt klagen. Markedsovervåkingsorganet skal ta stilling til klagen og om nødvendig treffe tiltak for å avhjelpe situasjonen. Markedsovervåkingsorganet skal innen en forhåndsbestemt rimelig frist, og i alle tilfeller innen seks uker etter å ha mottatt alle relevante opplysninger, underrette de berørte parter om sin avgjørelse av klagen. Avgjørelsen skal være begrunnet.
(3) I tilfelle av en klage på et avslag på en søknad om infrastrukturkapasitet eller på vilkårene for et tilbud om kapasitet, skal markedsovervåkingsorganet enten bekrefte at endring av infrastrukturforvalters beslutning ikke er nødvendig eller kreve en endring av den beslutningen etter nærmere retningslinjer.