§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dm (beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.