§ 4. Saksbehandlingsregler

§ 4. Saksbehandlingsregler

For beslutninger om utstedelse, fornyelse og tilbakekall mv. av ECM-sertifikater gjelder forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak tilsvarende. Statens jernbanetilsyn er klageinstans.