§ 3. (Statens jernbanetilsyns oppgaver)

§ 3. (Statens jernbanetilsyns oppgaver)

(1) Statens jernbanetilsyn er nasjonal sikkerhetsmyndighet som beskrevet i direktiv (EU) 2016/798, og utfører de oppgavene som er tillagt nasjonal sikkerhetsmyndighet på jernbaneområdet.
(2) Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å ta i bruk delsystemene «styring, kontroll og signal langs sporet», «energi» og «infrastruktur» i medhold av jernbaneloven § 4 og bestemmelser gitt i medhold av denne.
(3) Statens jernbanetilsyn gir tillatelse til å bringe kjøretøyer i omsetning i medhold av jernbaneloven § 5, med mindre denne myndigheten utøves av byrået i medhold av § 6 i denne forskriften.
(4) Statens jernbanetilsyn skal gi støtte til byrået ved utstedelse, fornyelse, endring og tilbakekalling av tillatelser til å bringe kjøretøyer i omsetning i medhold av § 6 i denne forskriften.
(5) Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndighet for samtrafikkomponenter som nevnt i jernbaneloven § 12.
(6) Statens jernbanetilsyn skal sikre at hvert kjøretøy er tildelt et kjøretøynummer.
(7) Statens jernbanetilsyn skal gi støtte til byrået ved utstedelse, fornyelse, endring og tilbakekalling av felles sikkerhetssertifikater i medhold av § 6 i denne forskriften.
(8) Statens jernbanetilsyn utsteder felles sikkerhetssertifikat til jernbaneforetak etter jernbaneloven § 6, med mindre denne myndigheten utøves av byrået i medhold av § 6 i denne forskriften.
(9) Statens jernbanetilsyn utsteder sikkerhetstillatelse til infrastrukturforvaltere etter jernbaneloven § 6.
(10) Statens jernbanetilsyn overvåker, fremmer, håndhever og oppdaterer rammene for sikkerheten i jernbanesystemet i medhold av jernbaneloven § 6 og § 11, herunder systemet med nasjonale regler.
(12) Statens jernbanetilsyn har den myndighet som tilligger departementet i jernbaneloven § 11 syvende ledd for tillatelser Statens jernbanetilsyn selv har utstedt.