§ 2. (Definisjoner)

§ 2. (Definisjoner)

I denne forskriften menes med:
 1. a.
  samtrafikkevne: jernbanesystemets evne til å muliggjøre sikker og kontinuerlig trafikk av tog som oppviser de påkrevde nivåene for yteevne
 2. b.
  nasjonal sikkerhetsmyndighet: nasjonalt organ som er tillagt oppgaver knyttet til jernbanesikkerhet i samsvar med denne forskrift, eller ethvert organ som av flere EØS-stater er tillagt slike oppgaver for å sikre en enhetlig sikkerhetsordning
 3. c.
  kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft; et kjøretøy består av ett eller flere strukturelle og funksjonelle delsystemer.
 4. d.
  samtrafikkomponent: enhver enkeltstående komponent, gruppe av komponenter, underenhet eller fullstendig enhet av utstyr som inngår i eller er bestemt til å inngå i et delsystem, og som samtrafikkevnen til jernbanesystemet direkte eller indirekte er avhengig av, inkludert både materielle og immaterielle produkter
 5. e.
  produkt: et produkt framstilt ved en produksjonsprosess, inkludert samtrafikkomponenter og delsystemer
 6. f.
  delsystemer: de strukturelle eller funksjonelle delene av jernbanesystemet, som nærmere angitt i forskrifter fastsatt med hjemmel i denne forskriften
 7. g.
  nasjonale regler: alle bindende regler vedtatt i en EØS-stat, uavhengig av hvilket organ som utsteder dem, som inneholder andre krav til jernbanesikkerhet eller tekniske krav enn dem som er fastsatt i EU-regelverket eller internasjonale regler som gjelder i den aktuelle EØS-staten for jernbanevirksomhetene eller tredjemenn
 8. h.
  samsvarsvurdering: en prosess for å fastslå om nærmere angitte krav til et produkt, en prosess, en tjeneste, et delsystem, en person eller et organ er oppfylt
 9. i.
  samsvarsvurderingsorgan: et organ som er meldt eller utpekt til å være ansvarlig for samsvarsvurderingsvirksomhet, inkludert kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «meldt organ» etter melding fra en EØS-stat; et samsvarsvurderingsorgan klassifiseres som «utpekt organ» etter utpeking av en EØS-stat.