§ 3.

§ 3.

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 5. oktober 2001 nr. 1144 om de grunnleggende parametrene for delsystemet styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (ERTMS-spesifikasjoner).