§ 1.

§ 1.

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37da (beslutning 2007/756/EF som endret ved beslutning 2011/107/EU og 2012/757/EU om vedtakelse av en felles spesifikasjon for det nasjonale kjøretøyregisteret) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.