§ 2. Virkeområde

§ 2. Virkeområde

Forskriften § 3, § 4 og § 5 gjelder for jernbanevirksomheter, med unntak av museumsbaner og godsbaner.

Bestemmelsen angir hvem de ulike delene av forskriften gjelder. Utgangspunktet er at forskriften har det samme virkeområdet som jernbaneloven § 6 b jf. 1.

I første ledd er det angitt hvem som er underlagt forskriftens krav til beredskapsplanlegging og beredskapsøvelser i §§ 3 og 4, og deltakelse i Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap i § 5. Disse bestemmelsene gjelder for jernbanevirksomheter, unntatt museumsbaner og godsbaner. Med begrepet jernbanevirksomheter menes virksomheter med tillatelse til drift av infrastruktur eller trafikkvirksomhet jf. jernbaneloven § 1. Det følger av jernbaneloven § 1 at loven gjelder «anlegg og drift av jernbane, sporvei, tunnelbane og lignende sporbundet transportmiddel». Forskriften gjelder for jernbane, sporvei, tunnelbane, forstadsbane og trikk, herunder private sidespor som f.eks. Oslo Havn.

Det er i forskriftens første ledd gitt eksplisitt unntak for museumsbaner og godsbaner. Med godsbaner menes jernbanevirksomhet på privateid infrastruktur som brukes bare av eierne til egen godstransport. Unntaket gjelder for bestemmelsene med krav om å ha forberedt beredskap. Begrunnelsen for unntaket for disse virksomhetene er at de både har begrenset drift og begrensede ressurser, og det er vurdert som lite sannsynlig at dette er ressurser som vil bli etterspurt ved de større krisene eller hendelsene som forskriften retter seg mot. Det er derfor verken relevant eller forholdsmessig å pålegge disse virksomhetene forskriftens krav om å ha en forberedt beredskap. Det er viktig å påpeke at både museumsbaner og godsbaner faller inn under jernbaneloven § 6 b, og at de kan pålegges å stille med jernbaneressurser dersom en konkret hendelse oppstår som gjør det nødvendig å be om bidrag fra ressurser disse virksomhetene har.

I andre ledd er det angitt at forskriftens bestemmelser i §§ 6, 7 og 8 om vederlag gjelder alle som blir pålagt oppgaver etter jernbaneloven § 6 b. Bestemmelsene om vederlag vil være aktuelle dersom jernbanevirksomheter blir pålagt oppgaver etter jernbaneloven § 6 b i en krise eller hendelse. Det følger av loven at det skal gis et rimelig vederlag dersom pålegget medfører vesentlige kostnader. Bestemmelsene om vederlag vil således gjelde alle som faller inn under jernbaneloven § 6 b, og som blir pålagt oppgaver etter lovens oppregning i a) – f). Bestemmelsene om pålegg er knyttet til direkte pålegg etter loven, og gjelder ikke beredskapsoppgaver etter forskriften.